Forbairtí Cónaithe ar Mhórscála (FCM)

Cad is Forbairt Chónaitheach ar Mhórscála (FCM) ann?

 Is iarratais a dhéantar chuig údarás áitiúil le haghaidh ‘Forbairt Chónaithe ar Mhórscála’ nó iarratais FCM

  • 100 teach nó níos mó a fhorbairt,
  • cóiríocht do mhic léinn a fhorbairt a chuimsíonn 200 spás leapa nó níos mó,
  • 100 teach nó níos mó agus lóistín mac léinn a fhorbairt, nó
  • forbairt lóistín do mhic léinn a chuimsíonn 200 nó níos mó spásanna leapa agus tithe araon.

Tá iarratais FCM teoranta do thailte criosaithe cónaithe agus ní bhaineann siad le tailte atá ainmnithe mar Chriosanna Forbartha Straitéisí. Ní mór d'aon úsáidí eile a mholtar laistigh den fhorbairt a bheith ag cloí leis na cuspóirí creasa um Úsáid Talún atá sainithe ag an bPlean Forbartha. Tá forbairtí neamhchónaithe molta laistigh d'iarratas FCM teoranta do 30% den achar urláir iomlán.

Bunús Reachtaíochta don FCM

Bhunaigh an Rialtas, ag teacht lena ngealltanas deireadh a chur leis an bpróiseas Forbartha Tithíochta Straitéisí (FTS) agus é a athsholáthar, próiseas iarratais nua (FCM). Faoin socrú nua seo, déantar iarratais FCM go díreach chuig an údarás áitiúil. Tháinig an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Forbairt Chónaithe ar Mhórscála) 2021 i bhfeidhm ón 17 Nollaig 2021, arb é an dáta tosaithe chun déileáil le hiarratais FCM. Tháinig Rialacháin nua agus Struchtúir Táille i bhfeidhm an 17 Nollaig 2021 freisin

FCM: Nós imeachta Próisis 4 Chéim

Go ginearálta bíonn 4 chéim i bpróiseas iarratais FCM nó Forbairt ar Mhórscála –

Céim 1: Comhairliúchán Alt 247 roimh iarratas

Is riachtanas tábhachtach den phróiseas FCM é comhairliúchán réamhiarratais alt 247 leis an údarás pleanála. Is é cuspóir an chomhairliúcháin réamhiarratais ná deis a thabhairt d’aon iarratasóirí ionchasacha comhairle a lorg ón údarás áitiúil ar aon ábhar pleanála a d’fhéadfadh baint a bheith aige le cinneadh an iarratais.

Ceanglaítear ar Údaráis Phleanála cruinniú a sceidealú leis an iarratasóir laistigh de 4 seachtaine ón iarratas ar chomhairliúchán réamhiarratais a fháil. Ní féidir comhairliúchán réamhiarratais a shocrú ach amháin le duine a bhfuil leas dlíthiúil leordhóthanach aige nó aici sa talamh lena mbaineann agus maidir le togra forbartha sainiúil amháin.

Ba cheart iarratais ar chomhairliúchán réamhphleanála le haghaidh FCManna a dhéanamh chuig: Planning@galwaycity.ie agus iad a theideal mar iarratas ar réamhchomhairliúchán dá leithéid.

Céim 2: Cruinniú FCM leis an Údarás Pleanála

Tar éis d’iarratasóir ionchasach FCM cruinniú alt 247 a chríochnú, féadfaidh siad ‘cruinniú FCM’ a iarraidh leis an údarás áitiúil sin. Tar éis iarratas comhairliúcháin FCM a fháil, ceanglaítear ar an Údarás Pleanála cruinniú comhairliúcháin leis an iarratasóir a éascú laistigh de 4 seachtaine ón dáta a fhaightear iarratas den sórt sin. Ceanglaítear ar thograí uile an FCM tabhairt faoi ‘cruinniú FCM’ leis an údarás pleanála ábhartha chun ‘tuairim FCM’ a fháil a mholann “an ionann an togra agus bonn réasúnach chun iarratas pleanála FCM a chur isteach” faoi Alt 32(D) de. an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2021.

Foirm réamhiarratais (18)

Táillí do chomhairliúchán réamhiarratais - €1500

Céim 3: ‘Tuairim FCM’ a Dhéanamh agus a Eisiúint

Tar éis an chruinnithe FCM le hiarratasóir ionchasach ní mór don údarás pleanála ‘Tuairim FCM’ a dhéanamh laistigh de 4 seachtaine ó dháta an chomhairliúcháin. Is éard atá i gceist leis seo ná na doiciméid a chuirtear isteach chun críocha an chruinniú ‘FCM’ maidir le cibé an bhfuil an togra ina bhonn réasúnach chun iarratas pleanála FCM a dhéanamh. I gcás ina mbeidh an Chomhairle den tuairim gur gá tuilleadh machnaimh agus leasú a dhéanamh, tabharfaidh sí comhairle maidir leis na saincheisteanna nach mór don iarratasóir ionchasach aghaidh a thabhairt orthu sna doiciméid a bheidh le cur isteach in éineacht leis an iarratas. Níl an ‘Tuairim FCM’ eisithe ag an údarás pleanála a úsáidtear / Údarás Áitiúil bailí ach suas le 6 mhí. Cuimsíonn ár liosta pleanála seachtainiúil eolas ar aon chomhairliúcháin réamhiarratais FCM atá á bpróiseáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoi láthair

Céim 4: Iarratas FCM

Ní mór d’iarratasóir ionchasach FCM na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh sula ndéanann sé iarratas FCM:

  • Chuaigh sé i dteagmháil leis an údarás áitiúil faoi Alt 247 agus fuair sé tuairim FCM (dar dáta laistigh de 6 mhí)
  • Tá an t-iarratas tar éis dul i ngleic le haon saincheisteanna a aithníodh nó easnaimh san fhaisnéis atá leagtha amach sa ‘Thuairim FCM’.
  • Ceanglaítear ar an iarratasóir cóip den iarratas FCM a chur ar fáil don phobal féachaint air ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe

Tá Iarratais FCM faoi réir ag amlínte Alt 34, agus cinntí dlite 8 seachtaine ó thaisceadh an iarratais mura bhfuil faisnéis bhreise iarrtha. Faoin socrú nua seo, féadfaidh údaráis phleanála Údaráis Áitiúla faisnéis bhreise a iarraidh maidir le hiarratas pleanála FCM. Ach ní féidir é seo a iarraidh ach uair amháin le linn an phróisis iarratais.

Ní dhéanfaidh cruinniú FCM ná soláthar tuairime FCM dochar do chomhlíonadh a fheidhmeanna ag an údarás pleanála faoin Acht iomchuí nó faoi aon rialacháin faoin Acht sin nó faoi aon achtachán eile agus ní féidir brath air sa phróiseas foirmiúil pleanála. nó in imeachtaí dlíthiúla.

Foirm iarratais FCM(19)

Táillí as iarratas FCM a chur isteach

Class of Development

Amount OF Fee

Amount of Fee for Retention Permission

Basic fee structure for each Housing Unit.

 

Note: In respect of an application comprising student accommodation, or shared accommodation the above structure range and fee per unit should be applied on the pro rata basis of the fee for 1 housing unit = the fee for 2 bed spaces of student accommodation or shared accommodation.

 

€130 per housing unit

 

€390 per housing unit

 

Fee structure for other uses on the land, the zoning of which facilitates such use: per square metre of gross floor space to a maximum of 30% of floor space of the entire development.

 

€7.20 per square metre to a maximum of €32,400

€15.00 per square metre to a maximum of €65,000

Submission of EIS

Submission of NIS

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

The maximum fee payable to a Planning Authority by an applicant in respect of an application for permission for a large-scale residential development shall be €80,000.

Breathnú/aighneacht a dhéanamh

Nuair a bheidh iarratas pleanála FCM curtha isteach, beidh baill den phobal, comhlachtaí forordaithe agus comhaltaí tofa údaráis áitiúil in ann tuairimí a thabhairt ar an bhforbairt bheartaithe. Is féidir le haon duine seachas an t-iarratasóir aighneacht/tuairim a dhéanamh ar iarratas pleanála.

  • Más mian leat aighneacht / tuairim a dhéanamh ar iarratas atá ann cheana féin, ní mór duit é seo a dhéanamh laistigh de 5 seachtaine ón dáta a cláraíodh an t-iarratas. Liosta seachtainiúil lena n-áirítear aon iarratais FCM reatha atá á bpróiseáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe
  • Foilseofar gach aighneacht/tuairim a dhéanfar maidir le hiarratas ar ár suíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le haighneacht / tuairimí a dhéanamh cliceáil ar an nasc
  • Is é €20 an táille chun aighneacht/tuairim scríofa a dhéanamh.

 Achomharc chuig an mBord Pleanála

Más iarratasóir tú ar FCM, is féidir leat achomharc Céadpháirtí a dhéanamh chuig an mBord Pleanála laistigh de cheithre seachtaine ó chinneadh a fháil ón Údarás Pleanála.

Má tá tuairim/aighneacht déanta agat chuig an údarás pleanála ar FCM molta, is féidir leat achomharc Tríú Páirtí a dhéanamh chuig an mBord Pleanála laistigh de cheithre seachtaine ó chinneadh a fháil ón Údarás Pleanála.

 


Feedback

IMAGE: Your Europe Logo