Galway Educate Together/ St Joseph’s - Slite Sábhailte Chun na Scoile

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí – Meán Fómhair 2022

Tá an Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí, ina shonraítear an t-aiseolas a fuarthas, na comhairliúcháin a rinneadh agus ‘Na Chéad Chéimeanna Eile’ ar fáil anois.

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí

Plean Seachadta Achoimrithe - Aibreán/Bealtaine 2022

In Aibreán/Bealtaine 2022, d’aontaigh Oifigeach Bonneagair na Scoileanna Glasa de chuid an Taisce, i gcomhar le hionadaithe na scoile, an Plean Seachadta Achoimrithe d’idirghabhálacha le himscrúdú agus le cur chun cinn mar chuid de Chlár SRTS do na Scoileanna Náisiúnta Lé Chéile & Naomh Iosef sa Ghaillimh, ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair.

Plean Seachadta Achoimrithe - Scoil Speisialta Naoimh Ioseph

Plean Seachadta Achoimrithe - Crios Scoile GET SN

 

Crios Scoile GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph – Comhairliúchán Poiblí, Mí Bhealtaine na bliana 2022

Réamhrá

Mar chuid den chlár Bealaí Sábháilte ar Scoil (BSAS), tá teagmháil á dhéanamh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le pobal scoile GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph chun dearadh ‘aghaidh na scoile’ a fhorbairt chun á dhéanamh níos sábháilte do leanaí atá ag siúl, ag rothaíocht agus ag scútáil ar scoil. Rachaidh an dearadh chun tairbhe freisin do chónaitheoirí agus do chomaitéirí a mbíonn ag siúl agus ag rothaíocht trína gcomharsanacht.

 
Tacóidh 86% de thuismitheoirí/chaomhnóiri GET SN & 95% de thuismitheoirí/chaomhnóiri Scoil Speisialta Naoimh Ioseph leis na hoibreacha ar aghaidh na scoile a fheabhsaíonn sábháilteacht na ndaltaí agus a chuireann coisithe agus rothaithe chun tosaigh.

Tacódh 94% GETSN/ 100% SSNI de na tuismitheoirí/caomhnóirí le hoibreacha a fheabhsódh na bealaí siúlóide agus rothaíochta ar scoil.

Suirbhé Taistil na dTuismitheoirí agus na gCaomhnóirí 2021
 

Nuair a cuireadh ceist ar thuismitheoirí/chaomhnóirí i GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph cén feabhsú a thacódh lena gcuid páistí siúl, rothaíocht nó scútáil ar scoil, ba iad na freagraí is minice ná:

- Cosáin nua/feabhsaithe (38% Scoil Ioseph)

- Ionaid trasnaithe níos sábháilte (3% Scoil Ioseph, 58% GETSN)

- Rotharbhealaí nua/feabhsaithe (53% Scoil Ioseph, 64% GETSN)

- Laghdú ar líon na gcarranna ag geata na scoile (46% GETSN)

 

Tá dearadh curtha le chéile ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun aghaidh a thabhairt ar an imní a léirigh tuismitheoirí/caomhnóirí, agus tá aiseolas á lorg aici ón bpobal ar na moltaí.

 

Cad atá molta i leith  GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph?

Tá dearadh ‘Crios Scoile’ forbartha do GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph,  atá bunaithe ar threoir deartha náisiúnta na mBealaí Sábháilte ar Scoil agus ar rannpháirtíocht leis an scoil agus leis na húinéirí talún a roinneann an bóthar rochtana/an pháirceáil freisin.  Baineann na treoir dearaidh siúd ar nós an Lámhleabhar Rothaíochta Náisiúnta agus an Lámhleabhar Dearaidh do Boithre agus Shráideanna Uirbeacha leis an dearadh chomh maith.

Gnéithe atá Molta:

- Mullaird bata chun cosc a chur ar pháirceáil ar na cosáin ar bhfuil leanaí ag siúl

- Marcanna bóthair ag aibhsiú na scoile do thiománaithe

- Trasrianta coisithe ardaithe a ligeann do na leanaí trasnú agus do na gluaisteáin a mhoilliú

- Cosáin Leanúnacha ag tabhairt ‘tosaíocht an amhairc’ do choisithe agus a mhoillíonn carranna

- Acomhail níos déine a fhágann go bhfuil acomhal níos giorra ann do leanaí le haghaidh trasnú an bhóthair

- Línte buí dúbailte chun cur in aghaidh gluaisteáin pháirceáilte ag cur bac ar an trácht/ar amharclíne na bpáistí

 

Is féidir na líníochtaí i leith  GET SN & Scoil Speisialta Naoimh Ioseph a fheiceáil anseo

 

Is féidir léiriú ‘caint tríd’ den líníocht a fheiceáil anseo 

 

Bileog le híomhánna