Nuacht Gnó

FAIGHEANN BÓTHAR NA TRÁ CREIDIÚNÚ AN BRATACH CORCRA DON CHÉAD UAIR RIAMH COIMEÁDANN CATHAIR NA GAILLIMHE A BHRAITEACH CHORCRA DON BHLIAIN 2023

 • Fri 7 Apr, 2023
 • Nuacht Gnó
Tá lúcháir ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus Sráidbhaile Bhóthar na Trá a fhógairt go bhfuil creidiúnú measúil an Bratach Chorcra bronnta go hoifigiúil ar Bhóthar na Trá dá ngeilleagar tráthnóna agus oíche (GTO). Is é seo an chéad uair a bhfuil an gradam faighte ag Bóthar na Trá, agus...

Gaillimhe/Mhaigh Eo – Suirbhé ar Úsáideoirí Uiscebhealaí

 • Mon 12 Dec, 2022
 • Nuacht Gnó
Tá fíoráthas ar Áineas Lasmuigh Thuaisceart Éireann a bheith ag obair ar son Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun deiseanna a aithint chun Gormbhealaí a fhorbairt timpeall Chathair na Gaillimhe, Loch Coirib agus Loch Measca.

FÓGRA UM BHUISÉAD BLIANTÚIL 2023

 • Thu 3 Nov, 2022
 • Nuacht Gnó
Tugtar fógra le seo go bhfuil Buiséad Bliantúil ullmahaithe do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe don bhliain airgeadais dar críoch 31ú Nollaig 2023 agus go ndéanfaidh an Chomhairle Cathrach é a mheas ag an gCruinniú Buiséid Bliantúil a bheidh ar siúl Dé Luain,14ú Samhain, 2022 ar a 3.00in san Veranda Lounge, Óstán Galmont, Bóthar...

Sceideal 4 Fógra maidir le rún a ritheadh chun Ráta na Cánach Maoine Áitiúla a Athrú

 • Thu 22 Sep, 2022
 • Nuacht Gnó
 De bhun fhorálacha Ailt 20 den ACHT AIRGEADAIS (CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL) (LEASÚ) 2012, tugaimse, a bhfuil m’ainm anseo thíos, fógra don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúl agus Oidhreachta, gur ritheadh rún ag cruinniú den Údarás Áitiúil thuasluaite ar 12 Meán Fómhair 2022, ag cur in iúl nach...

FÓGRA MAIDIR LE BREITHNIÚ AR FHACHTÓIR COIGEARTAITHE ÁITIÚIL A SHOCRÚ

 • Thu 4 Aug, 2022
 • Nuacht Gnó
Déantar foráil shonrach in Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (leasú) ionas gur féidir le comhaltaí tofa údaráis áitiúil rún áitiúil a rith chun bunráta na Cánach Maoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú bunaithe ar chéatadán ar a dtugtar an fachtóir...

Turasóireachta Branda

 • Fri 27 May, 2022
 • Nuacht Gnó
Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhpháirtíocht le Fáilte Ireland, i mbun branda cinn scríbe turasóireachta i gcomhar a fhorbairt chun ionadaíocht a dhéanamh ar Ghaillimh, den chéad uair, mar cheann scríbe aontaithe amháin.

5 mhilliún súil ar Chathair na Gaillimhe: Seoladh feachtas margaíochta le níos mó daoine a spreagadh sosanna a ghlacadh i lár na seachtaine sa chathair 

 • Wed 2 Mar, 2022
 • Nuacht Gnó
  Sheol Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar le Tascfhórsa Turasóireachta na Gaillimhe agus Oifig Fháilte Éireann i nGaillimh an feachtas fógraíochta ‘Keep Discovering Galway City’.  Féach ar an bhFíseán | ‘Keep Discovering Galway City’ -

Iarratais ar aighneachtaí tairisceana

 • Thu 3 Feb, 2022
 • Nuacht Gnó
Fáilte Bhóthar na Trá na Gaillimhe CLG (t/a Leisureland) ag lorg aighneachtaí tairisceana (Conradh Lamháltais) le haghaidh Duga Caife agus limistéar beag suí i bhFoirgneamh Leisureland.  Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cláraigh le do thoil ar eTenders. Is é 206614 an Uimhir Thagartha ar eTenders.

Fógra Go Bhfuil Rátaí Déanta - Cathair Na Gaillimhe

 • Fri 21 Jan, 2022
 • Nuacht Gnó
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil rátaí bardasacha déanta go cuí ar an réadmhaoin inrátáilte leis sin sa Chathair atá ainmnithe thuas. Is é an Ráta Bliantúil ar Luacháil ar sheirbhísí na bliana 2022 ná 67.4009 Tá na Leabhair Rátaí anois faoi mo chumhdach agus féadfaidh aon duine lena...

Tarscaoileadh Rátaí Tráchtála don Cheathrú Ráithe 2021

 • Tue 2 Nov, 2021
 • Nuacht Gnó
D’fhógair an Rialtas tarscaoileadh rátaí tráchtála spriocdhírithe do Ráithe 4(Q4) 2021 chun tacú le catagóirí gnó áirithe mar gheall ar thionchar leanúnach COVID-19. Beidh luach an tarscaoilte do Ráithe 4 (Q4) cothrom le 25% den bhille rátaí bliantúla do 2021. Ní leanannn an scéim tarscaoilte seo...

An Scéim Clársceidealaithe Léirithe Bheo Áitiúil Céim II

 • Mon 1 Nov, 2021
 • Nuacht Gnó
Fuair Comhairle Cathrach na Gaillimhe cistiú breise ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun cabhrú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe deiseanna léirithe bheo áitiúil a sholáthar i rith shéasúr an Gheimhridh/na Nollag i Samhain/Nollaig 2021.  Tá gairm oscailte á cur ar...

Suí Lasmuigh & Oiriúintí don Scéim Gnó Turasóireachta & Fáilteachais

 • Mon 12 Apr, 2021
 • Nuacht Gnó
Tá an scéim seo ceaptha le gur féidir le gnólachtaí aonair turasóireachta agus fáilteachais cur le líon a n-áiteanna suí agus itheacháin sa ghearrthéarma trí líon na suíochán lasmuigh a mhéadú. Caithfidh an troscán sráide a bheith ar chaighdeán ard i gcónaí chun deiseanna...

COVID-19: Rátaí Tráchtála a Tharscaoileadh 2021

 • Tue 30 Mar, 2021
 • Nuacht Gnó
I mhí Feabhra d’eisigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil & Oidhreachta sonraí faoin Tarscaoileadh Rátaí Tráchtála a chuirfear i bhfeidhm i leith chéad dá ráithe na bliana 2021. Mar aitheantas ar an tionchar atá ag COVID-19 ar ghnólachtaí beidh tarscaoileadh rátaí tráchtála eile i bhfeidhm i...

Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (STSC)

 • Fri 19 Mar, 2021
 • Nuacht Gnó
Sheol an Roinn Fiontar Trádála & Fostaíochta an Scéim Chúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le haghaidh COVID (SCGBC) le déanaí, scéim atá beartaithe chun díriú ar na gnólachtaí sin le costais oibriúcháin nach gcáilítear faoin Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (STSC) arna n-oibriú ag na...

Scéimeanna Deontais Atosaithe - AG CRÍOCHNÚ GO LUATH

 • Tue 27 Oct, 2020
 • Nuacht Gnó
Dúnfaidh an Scéim Deontais Atosaithe Breise, lena n-áirítear breisithe a cuireadh i bhfeidhm go náisiúnta agus i gcontaetha ar leith, meán oíche ar an Satharn 31 Deireadh Fómhair. Bunaíodh Scéim Tacaíochta Srianta COVID (CRSS) mar chuid de Bhuiséad 2021 ar an 13 Deireadh Fómhair 2020 agus atá á fheidhmiú ag na...

Léiriú Spéise á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe in Iar-Láithreán na hOifige Turasóireachta ar Bhóthar na Trá

 • Tue 11 Aug, 2020
 • Nuacht Gnó
Léiriú Spéise á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe in Iar-Láithreán na hOifige Turasóireachta ar Bhóthar na Trá

An Ciste Chur Chun Cinn Margaíochta 2020

 • Mon 20 Jul, 2020
 • Nuacht Gnó
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt gur féidir iarratas a dhéanamh ar an gCiste Téarnaimh Turasóireachta anois.    

Deontas Atosaithe COVID-19 do Ghnólachtaí Beaga

 • Fri 22 May, 2020
 • Nuacht Gnó
Tá Deontas Atosaithe fógartha ag an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta, Heather Humphreys, TD., a thabharfaidh cabhair dhíreach deontais do mhicraghnólachtaí agus gnólachtaí beaga le cabhrú leo leis na costais a bhaineann le hathoscailt agus hathfhostú oibrithe, nó le go mbeadh gnólacht infheidhme agus ag nascadh arís le fostaithe agus...