Iarratas a dhéanamh ar Iasacht Údaráis Áitiúil

 • Iasacht Tithíochta Éire a Atógáil

  Is morgáiste le tacaíocht rialtais é Iasacht Baile Éire a Atógáil do cheannaitheoirí céaduaire.  Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó gach údarás áitiúil ón 4ú Eanáir 2022.  Mar cheannaitheoir céaduaire is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Iasacht Baile Rebuilding Ireland chun áit chónaithe nua nó athláimhe a cheannach, nó chun do theach féin a thógáil.  Is é € 320,000 uasluach margaidh na háite cónaithe is féidir a cheannach nó a fhéintógáil i limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Top...

 • Critéir Incháilitheachta

  • Caithfidh tú a bheith i do cheannaitheoir céaduaire
  • Caithfidh ioncam iarratasóra aonair a bheith níos lú ná € 65,000
  • Caithfidh ioncam comhcheangailte comh-iarratasóiri a bheith níos lú ná €75,000
  • Caithfidh an príomhshaothraí ar an bhfoirm iarratais a bheith i bhfostaíocht leanúnach ar feadh dhá bhliain ar a laghad (glactar le féinfhostaíocht chuige seo) agus caithfidh fostaíocht leanúnach bliana ar a laghad a bheith ag an dara hiarratasóir. Tá feidhm ag leasuithe sealadacha ar an gcoinníoll seo i bhfianaise thionchair eacnamaíocha COVID-19.  (Féach https://localauthorityhomeloan.ie/faq)
  • A bheith idir 18 agus 70 bliain d’aois (i.e. caithfidh téarma na hiasachta scor faoin am a shroichfidh an t-iasachtaí 70 bliain d’aois).
  • Ní mór d’iarratasóirí a chruthú gur iarr siad morgáiste ó dhá iasachtóir (bainc nó cumainn foirgníochta) agus go bhfuair siad tairiscintí maoinithe nó diúltú neamhleor ó gach ceann acu sula ndearna siad iarratas.
  • Is é €320,000 uasluach margaidh na háite cónaithe is féidir a cheannach i gCathair na Gaillimhe.
  • Is é €288,000 thar uastéarma 30 bliain uasmhéid na hiasachta is féidir a thabhairt. Is é 90% an cóimheas uasta idir iasacht agus luach. 
  • Déanfar gach iarratas a mheas bunaithe ar ioncam reatha an iarratasóra / na n-iarratasóirí, na hiasachtaí atá ann cheana agus a ngealltanais airgeadais. Gearrtar táille bhreise Árachais um Chosaint Morgáiste ar iarratais rathúla ar iasachtaí.
  • Caithfidh an áit chónaithe is mian leat a cheannach a bheith suite i limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.
  • Ba chóir iarratais a chur isteach sa phost, más fearr an post cláraithe mar beidh taifead de ag an iarratasóir. Cuirfear gach iarratasóir faoi agallamh sula seolfar Litir Tairisceana.

  Iasacht Tithíochta - Foirm Iarratais

  Iasacht Tithíochta - Ceisteanna Coitianta

  Top...

 • Árachas um Chosaint Morgáiste

  Is riachtanas é go gcáileoidh gach iarratasóir do Scéim Ghrúp-árachais an Phlean Cosanta Aisíocaíochta Morgáiste Údaráis Áitiúil (MRPP) agus go mbeidh sé i bhfeidhm sular féidir iasacht a eisiúint. Is é Utmost PanEurope dac an t-árachóir reatha.  Ag an bpointe a dtéann an t-iasachtóir/na hiasachtóirí isteach sa Scéim MRPP caithfidh sí/sé/siad an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

  • A bheith 18 mbliana d'aois ach gan a bheith níos aosta ná 55 bliana (60 má tá sé clúdaithe cheana faoin bpolasaí agus árachas á dhéanamh ina dhiaidh sin ar chothromas cíosa / eilimint úinéireachta roinnte)
  • A bheith ag obair.

  Mura gcomhlíontar na critéir seo ní féidir ach clúdach saoil a fháil.

  • Nár ordaíodh, nár thóg nó nár comhairlíodh dó/di/dóibh cógas leighis nó cóireáil a ghlacadh le haghaidh riochtaí míochaine a bhí ann cheana le 12 mhí anuas ar feadh tréimhse níos faide ná 3 seachtaine (féadfar neamhaird a dhéanamh de shlaghdáin, fliú, tinneas droma, agus pill frithghiniúna béil) agus,
  • Le 24 mhí anuas ní raibh sé/sí faoi chúram sainchomhairleora nó speisialtóra, nó le freastal ar chuairt leantach ar ospidéal ná ag fanacht le haon atreorú míochaine, imscrúdú leighis, torthaí tástála míochaine, gnáthamh máinliachta nó coinne le sainchomhairleoir, speisialtóir nó ospidéil agus,
  • Níor diúltaíodh Árachas Saoil, Míchumais nó Leighis Príobháidí agus,
  • Tá sí/sé/siad ina cónaí/chónaí/gcónaí san áitreabh a chumhdaítear leis an gcomhaontú.

  Rabhadh: 

  Mura n-íocann tú d’aisíocaíochtaí go rialta d’fhéadfá do theach a chailleadh.  Mura n-aisíocann tú haisíocaíochtaí ar d’iasacht, rachaidh do chuntas i riaráiste. D’fhéadfadh sé seo difear a dhéanamh do do rátáil chreidmheasa, rud a d’fhéadfadh teorainn a chur le do chumas creidmheas a fháil sa todhchaí.  Is féidir go mbeidh ort táillí a íoc má aisíocann tú gach cuid d’iasacht ar ráta seasta go luath.

  Top...

 • Scéim Liúntais Morgáiste

  Is rogha tithíochta sóisialta í an Scéim Liúntais Morgáiste a chuidíonn le tionóntaí agus ceannaitheoirí tionónta i dtithe údaráis áitiúil, ar mian leo a dtithe a thabhairt ar ais don údarás agus teaghas phríobháideach a cheannach nó a thógáil le go gcónaíodh siad féin ann.  Déanann sé é seo trína n-aisíocaíochtaí morgáiste a laghdú thar na chéad chúig bliana dá morgáiste.  Is é € 11,450 iníoctha thar chúig bliana méid an liúntais .  Íoctar an liúntas go díreach leis an ngníomhaireacht iasachtaí agus mar thoradh air sin laghdaítear d’aisíocaíochtaí morgáiste sa chéad chúig bliana de réir mhéid bhliantúil ábhartha an liúntais, i.e. 

  • € 3,560 sa chéad bhliain
  • €2,800 sa dara bliain
  • €2,040 sa tríú bliain
  • €1,780 sa cheathrú bliain
  • €1,270 sa chúigiú bliain

  Ní féidir leis an liúntas a íoctar in aon bhliain a bheith níos mó ná méid na n-aisíocaíochtaí morgáiste, agus ní mór don iarratasóir leanúint ar aghaidh ina cónaí/chónaí/gcónaí sa teaghas príobháideach mar ghnáth-áit chónaithe i rith na tréimhse 5 bliana lena mbaineann an liúntas.  Iarr tuilleadh eolais ar an Roinn Iasachtaí.

   

  Top...