Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil

 • Céard é an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil?

  Local Community Development Committee Logo

  Is coiste é an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) ar a bhfuil ionadaithe ón earnáil rialtais áitiúil agus ón earnáil forbartha pobail, ina measc forais phoiblí agus ionadaithe atá ag plé le leasanna sóisialta, eacnamaíochta, comhshaoil agus pobail.

  Is é cuspóir an CFPÁ cur chuige comhtháite i leith forbartha áitiúla agus pobail a fhorbairt, a chomhordnú agus a chur i bhfeidhm. Tá 15 bhall ar CFPÁ Chathair na Gaillimhe agus bunaíodh é sa bhliain 2014. Is é Terrence McDonough, Líonra Pobail Chathair na Gaillimhe, cathaoirleach CFPÁ Chathair na Gaillimhe.

  Barr...

 • Cad iad feidhmeanna an CFPÁ?

  Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna an CFPÁ:

  • Gné an phobail de Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair na Gaillimhe 2015-2021 a ullmhú agus a chur i bhfeidhm
  • Cur chuige is comhleantaí a chur i bhfeidhm maidir le gníomhartha forbartha áitiúla agus pobail sa Chathair
  • Comhordú agus monatóireacht a dhéanamh ar an gClár Gníomhaíochtaithe Ionchuimsithe Shóisialta agus Pobail

  Barr...

 • Cé hiad baill an CFPÁ?

  Liosta na Baill

  Barr...

 • Cá háit inar féidir liom theacht ar Chláir Oibre le haghaidh Cruinnithe an CFP?

  Breathnaigh ar na íosluchtú

  Barr...

 • Cá háit inar féidir liom theacht ar mhiontuairiscí Cruinnithe den CFPÁ?

  Breathnaigh ar na íosluchtú

  Barr...

 • Cad iad na Téarmaí Tagartha don CFPÁ?

  Téarmaí Tagartha

  Barr...

 • Tuarascáil Bhliantúil 2019

  Tuarascáil Bhliantúil 2019

  Barr...

 • Céard é an Clár Gníomhaíochtaithe Ionchuimsithe Shóisialta agus Pobail 2018-2022?

  Soláthraíonn an Clár Gníomhachtaithe Ionchuimsithe Shóisialta agus Pobail 2018-2022 maoiniú chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus le heisiamh sóisialta trí theagmháil le daoine áitiúla agus trí chomhpháirtíochtaí idir daoine aonair atá faoi mhíbhuntáiste, eagrais phobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.

  Téann an Clár i ngleic le leibhéil arda, dhiansheasmhacha díothachta trí chuir chuige dhírithe, nuálacha a mbíonn daoine áitiúla i gceannas orthu. Bíonn an Clár ag tacú le pobail atá faoi mhíbhuntáiste agus le daoine aonair, lena n-áirítear daoine dífhostaithe, daoine atá ina gcónaí i gceantair dhíothachta, daoine atá faoi mhíchumas, teaghlaigh aon tuismitheora, daoine nach bhfuil ach ioncam íseal acu, Taistealaithe agus Romaigh agus grúpaí eile atá faoi mhíbhuntáiste.


  Local Community Development Committee

  Local Community Development Committee

  Local Community Development Committee Local Community Development Committee

  Barr...

 • Cé an bhainistíonn an CGISP?

  Bíonn an clár á mhaoiniú ag leibhéal áitiúil ag 33 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil, le cúnamh ó rialtais áitiúla, agus is iad na Clárfheidhmeoirí a dhéanann na gníomhartha.

  Bíonn na Clárfheidhmeoirí ag obair le pobail imeallaithe agus le soláthróirí seirbhísí. Úsáideann siad cur chuige forbartha pobail chun saol daoine a fheabhsú. Mar shampla, cuidíonn siad le daoine obair a fháil nó scileanna nua a fhoghlaim nó cuireann siad oiliúint CV ar fáil nó cúrsaí forbartha pearsanta chun cuidiú le daoine áit a fháil ar chlár socrúcháin oibre, mar shampla CE nó Tús.

  Bronnadh an conradh chun CGISP 2018-2022 a reáchtáil i gCathair na Gaillimhe ar Chomhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe.

  Barr...

 • Cé a mhaoiníonn CGISP?

  Is é Pobal a bhíonn ag riar CGISP. Faigheann siadsan maoiniú ó Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Faigheann CGISP maoiniú ó Chiste Sóisialta na hEorpa freisin faoi Chlár Infhostaitheachta, Ionchuimsithe agus Foghlama 2014-2020

  Barr...

 • Céard iad sonraí teagmhála CGISP?

  Tá tuilleadh eolais faoin gclár agus faoin gcúnamh agus faoi na seirbhísí atá ar fáil ar www.gcp.ie , nó déan teagmháil le 091 773466/ cuir ríomhphost chuig info@gcp.ie

  Barr...