Máistirphlean Fuinnimh

Cad is Máistirphlean Fuinnimh ann?

Tá sprioc uaillmhianach ag Cathair na Gaillimhe chun laghdú 51% a bhaint amach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) faoi 2030, ag teacht le ceanglais Phlean Gníomhaíochta Aeráide na hÉireann. Is staidéar fianaise-bhunaithe é an Máistirphlean um Fhuinneamh a thugann breac-chuntas ar úsáid reatha fuinnimh, ar fhás an éilimh ar fhuinneamh sa todhchaí agus a thugann deiseanna chun tionscadail dhícharbónú chun na laghduithe ar astaíochtaí carbóin a theastaíonn faoi 2030 a bhaint amach.

Conas a chuideoidh an Máistirphlean Fuinnimh le spriocanna laghdaithe astaíochtaí GCT a bhaint amach?

Déanann an Máistirphlean Fuinnimh (MP) athbhreithniú ar úsáid fuinnimh reatha agus éilimh fuinnimh amach anseo ar earnálacha éagsúla ar nós cónaithe, iompar, tráchtála agus talmhaíochta agus soláthraíonn sé conair, fianaise-bhunaithe do Chathair na Gaillimhe chun cabhrú le laghdú 51% ar astuithe gáis cheaptha teasa  a bhaint amach faoi 2030.

Cuirfidh an Máistirphlean Fuinnimh na nithe seo a leanas i láthair:

    • Bunlíne fuinnimh le miondealú earnála ar úsáid fuinnimh agus ar astaíochtaí breosla agus gáis cheaptha teasa.
    • Meastachán ar fhás in úsáid fuinnimh sa todhchaí ag teacht le pleananna pleanála réigiúnacha agus áitiúla agus le beartas maidir le húsáid talún agus iompar.
    • An bhearna chun díriú ar laghdú 51% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030
    • Clár deiseanna le haghaidh tionscadail dhícharbónú; agus
    • Treochlár lena bhféadfaí laghdú 51% a bhaint amach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030.

 

Cén fáth a bhfuil sé seo tábhachtach dom?

Is cuid thábhachtach é an Máistirphlean Fuinnimh chun aghaidh a thabhairt go réamhghníomhach ar éifeachtúlacht fuinnimh agus ar dhícharbónú. Éascóidh an Plean an t-aistriú ó bhreoslaí iontaise go roghanna níos glaine a laghdóidh astuithe gáis cheaptha teasa agus a mhaolóidh tionchair dhiúltacha aeráide i gCathair na Gaillimhe. Cumasóidh cruthú an Mháistirphlean Fuinnimh tuiscint ar an éileamh agus soláthar ar fhuinneamh  i gCathair na Gaillimhe agus sainaithneoidh sé tionscadail a fheabhsóidh éifeachtúlacht fuinnimh agus a chabhróidh chun aistriú ó bhreoslaí iontaise a chur chun cinn go réigiúnach agus i gCathair na Gaillimhe.

Beidh ról ríthábhachtach ag an bpobal áitiúil i bhforbairt na bpleananna seo, tá geallsealbhóirí á bplé go gníomhach i rith an phróisis chun a chinntiú go n-aithnítear riachtanais agus tosaíochtaí na bpríomhpháirtithe leasmhara go léir agus go dtugtar aghaidh orthu chun athrú dearfach nós imeachta agus iompraíochta a bhaint amach.

 

Máistirphlean Fuinnimh na Gaillimhe: conas is féidir leat cabhrú? 

Tá úsáideoirí móra fuinnimh ríthábhachtach chun cabhrú le Cathair na Gaillimhe laghdú 51% a bhaint amach ar astuithe gáis cheaptha teasa faoi 2030. Chun Máistirphlean Fuinnimh a fhorbairt, táimid ag bailiú faisnéise a chabhróidh linn meastachán a dhéanamh ar an mbonnlíne reatha fuinnimh agus astaíochtaí gás ceaptha teasa do Chathair na Gaillimhe.

Táimid ag bailiú faisnéise freisin ar aon straitéisí ábhartha atá forbartha ag eagraíochtaí chun astuithe fuinnimh a laghdú. Chun cabhrú linn an t-eolas seo a bhailiú líon isteach an ceistneoir thíos le do thoil agus é a sheoladh chuig an Roinn Comhshaoil agus Athrú Aeráide, Cathair na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste nó trí ríomhphost chuig: Environment@gawaycity.ie

Ceistneoir

Na chéad chéimeanna eile

Oibreoimid i gcomhpháirtíocht le geallsealbhóirí áitiúla lena n-áirítear comhlachtaí poiblí, soláthraithe fóntais, gnólachtaí, úinéirí tithe, grúpaí pobail agus na Pobail Fuinnimh Inbhuanaithe bunaithe chun an Máistirphlean Fuinnimh a ullmhú.

Mar chuid den chéad chéim beidh réimse na mbeartas agus na dtionscadal a fhorbrófar sainiúil do shaintréithe fuinnimh agus aeráide zón dícharbónaithe an Taobh Thiar agus beimid ag iarraidh d’ionchuir agus muid ag forbairt Máistirphlean Fuinnimh na Gaillimhe.