Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Comhairle Cathrach na Gaillimhe DRÉACHT-STRAITÉIS UM OIRIÚNÚ AERÁIDE 2019‐2024


Comhairle Cathrach na Gaillimhe  DRÉACHT-STRAITÉIS UM OIRIÚNÚ AERÁIDE 2019‐2024

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Dréacht-Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019‐2024 ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

 

Leagtar amach sa Dréacht-Straitéis um Oiriúnú Aeráide an chaoi a dtreoróidh an Chomhairle an t‑aistear i dtreo Chathair na Gaillimhe atá seasmhach ó thaobh na haeráide de agus an chaoi a mbeimid ag obair chun an baol ón aeráid a laghdú agus deiseanna nua a thapú.  Cuimsíonn an Dréacht-Straitéis réimse gníomhartha thar cheithre théama oibriúcháin: Bonneagar Ríthábhachtach & Foirgnimh, Caipiteal Nádúrtha & Cultúrtha, Acmhainní Uisce & Bainistiú Tuilte agus Seirbhísí Pobail.

 

Beidh Dréacht-Straitéis um Oiriúnú Aeráide Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, an Tuarascáil Scagthástála ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus an Tuarascáil Scagthástála ar an Measúnacht Chuí ar fáil lena n-iniúchadh i gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte oifige sna hionaid seo a leanas ón 11 Iúil 2019 go dtí an 9 Lúnasa 2019 (an dá lá sin san áireamh) idir 9:00 am agus 4.00 pm:

 

An Oifig Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.
Leabharlann an Bhaile Bháin, i gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte.
Leabharlann Chathair na Gaillimhe, i gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte.
Leabharlann Westside, i gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte.
 

Is féidir féachaint ar na cáipéisí agus iad a íoslódáil ar www.galwaycity.ie freisin.

 

Aighneachtaí

Tugtar cuireadh don phobal agus do pháirtithe leasmhara eile tuairimí nó aighneachtaí scríofa a chur isteach i ndáil le Dréacht-Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019‐2024, an Tuarascáil Scagthástála ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus an Tuarascáil Scagthástála ar an Measúnacht Chuí.

 

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar na slite seo a leanas:

 

Cuairt a thabhairt ar www.galwaycity.ie/submission

 

Aighneacht a chur sa phost chuig: An Rannóg Comhshaoil, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh

Glacfar le haighneachtaí nó tuairimí ón 11 Iúil 2019 go dtí an 23 Lúnasa 2019 (an dá lá sin san áireamh).

 

Is é an dáta deiridh d’aighneachtaí a bheith faighte ná 4pm, Dé hAoine, an 23 Lúnasa 2019.

 

Ba cheart duit d’ainm, do sheoladh agus, má bhaineann sé le hábhar, an eagraíocht, comhlacht etc. a bhfuil tú i d’ionadaí dá chuid, a lua san aighneacht nó sna tuairimí.  Ná bíodh d’aighneacht ach in aon mheán amháin le do thoil, i.e. post / cóip chrua nó ríomhphost.

 

Cuirfear gach aighneacht agus tuairim a gheofar i gcaitheamh na tréimhse ama thuas san áireamh sula ndéanfar Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019‐2024. Tabhair do d'aire, le do thoil, go bhféadfar aighneachtaí a fhoilsiú agus go mbeidh siad faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Má bhaineann tú úsáid as teicneolaíocht oiriúnaitheach (ar nós léitheoirí scáileáin) agus má theastaíonn leagan d'aon cháipéis i bhformáid inrochtana (ar nós Word) uait, seol ríomhphost chuig environment@galwaycity.ie le do thoil agus cuirfear an cháipéis ar fáil san fhormáid inar iarradh í a mhéid is féidir le réasún.

 

 

 

TABHAIR FAOI DEARA:

MOLTAR GO LÁIDIR DUIT D’AIGHNEACHT NÓ DO THUAIRIM A CHUR ISTEACH CHOMH LUATH AGUS IS FÉIDIR. NÍ GHLACFAR LE hAIGHNEACHTAÍ/TUAIRIMÍ DÉANACHA.

 

Arna dhátú: 11 Iúil 2019

An tUasal Dermot Mahon, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach,

An Stiúrthóireacht um Thithíocht, Comhshaol & Athrú Aeráide, Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht