Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHTSCÉIM NA GCOISTÍ UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA 2019–2024


 COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE DRÉACHTSCÉIM NA GCOISTÍ UM BEARTAIS STRAITÉISEACHA  2019–2024

Breithníonn Coistí um Beartais Straitéiseacha nithe a bhaineann le beartas a cheapadh agus a fhorbairt, agus monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh air, do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Is iad baill na gCoistí um Beartais Straitéiseacha ná Comhairleoirí Cathrach agus ionadaithe seachtracha ó leasanna earnála áitiúla. Anois atá na Toghcháin Áitiúla thart, tá scéim nua á beartú do na chéad chúig bliana eile.

Táthar ag cur fáilte roimh aighneachtaí i ndáil leis an Dréacht-Scéim anois agus is féidir iad a sheoladh chuig an Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe tráth nach déanaí ná 4.00pm Dé hAoine, an 23 Lúnasa 2019. Tá Dréacht-Scéim na gCoistí um Beartais Straitéiseacha 2019-2024 ar fáil anseo: GCC Draft Strategic Policy Committee Scheme 2019 - 2024 nó ón Roinn Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Clúdaíonn na cúig Choiste um Beartais Straitéiseacha atá á mbeartú na réimsí gníomhaíochta seo a leanas:

1. Tithíocht agus Ionchuimsiú Sóisialta

2. Pleanáil

3. Forbairt Eacnamaíoch, Pobail agus Cultúir

4. Iompar

5. Gníomhú ar son na hAeráide, Comhshaol, Caitheamh Aimsire agus Taitneamhacht

Nuair a bheidh Scéim na gCoistí um Beartais Straitéiseacha glactha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, ainmneofar ionadaithe earnála ar na Coistí um Beartais Straitéiseacha.

 

G. McMahon

Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin