Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

Tuarascáil Deiridh ar Dhuilleog Ghlas na hEorpa á foilsiú ag an gComhairle Cathrach


Tuarascáil Deiridh ar Dhuilleog Ghlas na hEorpa á foilsiú ag an gComhairle Cathrach
Ag seoladh Duilleog Ghlas na hEorpa atá Méara Chathair na Gaillimhe, an Comh. Mike Cubbard; Aiveen Finn, Rúnaíocht, Duilleog Ghlas na hEorpa; Fiona Coen, EAO, Comhairle Cathrach na Gaillimhe; Arlene Finn, Comhordaitheoir ar Dhuilleog Ghlas na hEorpa (iar), Comhairle Cathrach na Gaillimhe; agus Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Is í Gaillimh an chéad chathair in Éirinn ar bronnadh an Duilleog Ghlas na hEorpa uirthi, agus chun tuarascáil deiridh ar an ainmniúchán a fhoilsiú.

 

Tá tuarascáil deiridh foilsithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe maidir leis an ainmniúchán a fuair an chathair ón gCoimisiún Eorpach i leith an ghradaim 'Duilleog Ghlas na hEorpa', ina dtugtar trácht ar an bhflúirse gníomhaíochta a rinneadh le linn 2017 agus 2018. Is í Cathair na Gaillimhe an chéad chathair in Éirinn ar éirigh léi an t-ainmniúchán sin a bhaint amach, agus ní bhfuair ach dhá chathair eile an t-ainmniúchán roimpi. Tá Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa ar oscailt do gach baile agus cathair ar fud na hEorpa ina bhfuil daonra idir 20,000 agus 100,000 duine. Is comhthionscnamh í Duilleog Ghlas na hEorpa de chuid an ghradaim 'Príomhchathair Ghlas na hEorpa', gradam a bhronntar ar chathracha ina léirítear ardchaighdeáin ó thaobh an chomhshaoil agus tiomantas don fhorbairt inbhuanaithe agus do dhul chun cinn a dhéanamh maidir le cúrsaí comhshaoil.

Bronnadh Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa ar Chathair na Gaillimhe ar bhonn tairiscint lenar clúdaíodh na téamaí seo a leanas: an tAthrú Aeráide agus Feidhmíocht Fuinnimh; Soghluaisteacht; Bithéagsúlacht agus Úsáid Talún; Caighdeán an Aeir agus Torann Timpeallach; Bainistíocht Dramhaíola agus an Geilleagar Glas; agus Bainistíocht Uisce agus Fuíolluisce. Éacht mór a bhí i gceist do Chathair na Gaillimhe Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa a bhuachan, agus cuireadh snas ar an mbua sin leis na hainmniúcháin a fuair Gaillimh ina dhiaidh sin mar Réigiún Gastranamaíochta Eorpach (2018) agus mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa (2020), dhá ghradam lena leagtar béim mhór ar an inbhuanaitheacht.

Ag trácht dó ar fhoilsiú na tuarascála, dúirt an tUasal Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, “Bhí an gradam seo ina thoradh ar bhlianta fada gníomhaíochta i gCathair na Gaillimhe – gníomhaíocht a rinne scoileanna, grúpaí pobail agus eagraíochtaí, oibrithe deonacha, Comhairleoirí Cathrach agus baill foirne – chun an comhshaol a fheabhsú agus a chosaint ionas go mbeidh fonn ar dhaoine cur fúthu i nGaillimh agus a bheith ag obair agus i mbun siamsaíochta anseo. Is é an ról atá againne, an tÚdarás Áitiúil, a bheith ag obair leis na páirtithe leasmhara a chosain comhshaol na Gaillimhe go dtí seo, chun féachaint chuige go mbeidh ardchaighdeán maireachtála anseo d'ár gcuid páistí agus do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh. Tráth a bhfuil an tomhaltas ag dul i méid agus athrú ag teacht ar an aeráid, cuirfear ár ndúshlán leis na héilimh sin. Mar sin féin, is léiriú é Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa ar an gcaoi a bhfuil sé i gceist ag Cathair na Gaillimhe aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, lena n-áirítear gníomhaíocht aeráide – rachaimid i ngleic leo ceann ar aghaidh, i gcomhpháirtíocht leis na páirtithe leasmhara a chosain an chathair go dtí seo. Guímid gach rath ar chathair Luimnigh maidir leis an ainmniúchán a fuair sí mar Chathair Dhuilleog Ghlas na hEorpa in 2020”.

Sa tuarascáil a foilsíodh an tseachtain seo, déantar cur síos ar ghníomhaíochtaí na bliana 2017, tráth a raibh Gradam Dhuilleog Ghlas na hEorpa ag cathair na Gaillimhe, agus, ina dhiaidh sin, ar an tréimhse in 2018 ina raibh Gaillimh ina Cathaoirleach ar Líonra Dhuilleog Ghlas na hEorpa. Ba é sin an uair a thosaíomar i ndáiríre ag tógáil ar thionscadail agus  tionscnaimh a bunaíodh in 2017 mar chuid den ainmniúchán. Tuarascáil théamach atá i gceist, ina dtugtar blaiseadh den ghníomhaíocht a bhí ar siúl ag raon leathan de pháirtithe leasmhara agus grúpaí.

Féadfar an tuarascáil a íoslódáil anseo: Galway European Green Leaf Final Report.pdf

Féadfar féachaint ar an iarratas bunaidh ó Chathair na Gaillimhe agus ar an aiseolas teicniúil ó na Moltóirí anseo