Nuacht is Déanaí

HEREEEEE

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú)


An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú)

Leis an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú), ceanglaítear ar Chomhaltaí Tofa d’Údaráis Áitiúla ráitis ar shíntiúis a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach bliain, ráiteas ina dtugtar sonraí de shíntiúis a fuair siad sa tréimhse dhá mhí dhéag roimhe sin.

Tugtar fógra leis seo go bhfuil na ráitis a thug Comhaltaí Tofa de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i leith na bliana 2019 ar fáil anois lena n-iniúchadh ag oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i gcaitheamh gnáthuaireanta oifige (i.e. 9.00am – 4.00pm Luan go hAoine) le héifeacht ó dháta an fhógra seo.

Is féidir féachaint ar ráitis ar shuíomh gréasáin na Comhairle Cathrach freisin ag:

Donations Statement and Declaration for Elected Members 2019.pdf

Is féidir cóipeanna de ráitis a tugadh, nó sleachta astu sin, a cheannach ach táille nach mó ná costas réasúnta cóipeála a íoc.