Latest News

Seoladh Thionscnamh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Dhramhaíl Ghlas Níos Glaise


Seoladh Thionscnamh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Dhramhaíl Ghlas Níos Glaise

Is breá an rud é go bhfuil cuid mhaith ceantar nádúrtha álainn i gcathair na Gaillimhe agus is géarghá na ceantair sin a chosaint, a fheabhsú agus a chaomhnú.  Aithníonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe iarrachtaí an phobail i gcathair na Gaillimhe a cheantar féin a chothabháil agus a choinneáil glan ordúil agus an bhithéagsúlacht a fheabhsú san am céanna.  Mar chuid de Thionscnamh na mBailte Slachtmhara, déanann go leor grúpaí cónaitheoirí gníomhaíochtaí breise ar thalamh phoiblí ar nós féar a bhailiú agus prúnáil a dhéanamh ar thoir.  Ar mhí-ámharaí an tsaoil, is é an toradh a bhíonn air sin táirge nádúrtha iompaithe ina tháirge dramhaíola, táirge a gcaithfear fáil réidh leis.

Dar le Roinn na bPáirceanna, rinneadh gearradh siar ar an scotharnach le linn do na héin a bheith ag neadú ann agus baineadh an féar an-ghearr agus dá dheasca sin, scriosadh go leor speiceas a mheallann na beacha, speicis ar nós an mhagairlín.  Iarrtar anois ar chónaitheoirí na rialacha seo a leanas a chomhlíonadh:

· Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe seirbhís bainte féir ar fáil lena ndéantar an féar a mhótáil.  Is próiseas simplí é mótáil agus is éard atá i gceist leis  go gcuirtear gearrthóga féir, duilleoga agus ábhar prúnáilte i sraitheanna tanaí ar an ithir lena mbriseadh síos go nádúrtha.  Tá an próiseas seo foirfe do theorainneacha an scotharnaigh, faoi fhálta agus i gceantair choille.  Laghdaítear ar an méid fiailí leis an bpróiseas seo, measraítear teocht na hithreach, coinnítear an taise sa talamh agus cuirtear cosc le dlúthú na hithreach.  Ní bhailítear an féar seo mar chuid den phróiseas agus iarrtar ar chónaitheoirí gan an féar seo a bhailiú agus a chur i málaí mar iompaíonn sé ina dhramhaíl má dhéantar sin.

· Má bhailíonn tú féar, is fútsa atá sé fáil réidh leis ar bhealach atá freagrach. Is minic a thógfaidh conraitheoirí tírdhreacha an t-ábhar seo uait ar phá.  Mar gheall gur tusa atá ag íoc as diúscairt na dramhaíola glaise, is ortsa an fhreagracht a fhiafraí den chonraitheoir tírdhreacha cén tsaoráid dramhaíola glaise a bheidh sé a úsáid le cinnte a dhéanamh go bhfuil ceadúnas dramhaíola aici.  Ba cheart don chonraitheoir trídhreacha an dramhaíl ghlas a choinneáil amach ó na cineálacha eile dramhaíola ar nós ithreach, cloch agus málaí agus potaí plaisteacha a mbeadh truailliú ag baint leo i bpróiseas tráchtálach múirín.  Aon chostas a ghabhann leis sin, ní bheidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as.

· Go ginearálta, iarrtar ar chónaitheoirí gan prúnáil a dhéanamh ar an tírdhreach ar thalamh phoiblí mar is minic a dhéanann sé sin dochar do na plandaí agus a mbíonn galair orthu dá dheasca.

· Más mian le cónaitheoirí an duilliúr a choinneáil slachtmhar, socróidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe go mbeidh dhá lá ann do gach eastát, dhá lá a bheidh socraithe roimh ré, lá amháin san Earrach agus lá eile san Fhómhar, ar a mbeidh meaisín mótála ar an láthair agus déanfar an duilliúr a mhótáil ar an láthair agus bainfear den láthair é nó úsáidfear ar an láthair é.  Féadfar an duilliúr a athchúrsáil ansin agus ní aicmítear mar tháirge dramhaíola é.  Ní ghlacfar ach le duilliúr ar thalamh phoiblí.  Ba cheart do chónaitheoirí a mbosca bruscair donn a úsáid le haghaidh dramhaíl ghlas a bhaineann lena dteach féin.

· Rogha eile ná féadfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe cúnamh a thabhairt do chónaitheoirí saoráidí múirín a shocrú ar an láthair ar thalamh a bheadh oiriúnach agus faisnéis a thabhairt don phobal faoina bainistiú.  Is acmhainn luachmhar í dramhaíl an ghairdín - duilleoga, féar, gearrthóga fáil agus seanphlandaí.  Ach mar tháirge dramhaíola aistrithe amach as do ghairdín, baineann costais eacnamaíocha timpeallachta leis.  Is é an rogha nádúrtha inbhuanaithe dramhaíl an ghairdín a athchúrsáil taobh istigh den ghairdín féin mar go laghdaítear ar an tionchar a bheadh ag a diúscairt ar an téamh domhanda agus go neartaítear acmhainneacht na hithreach oiriúnú don athrú aeráide.

Ón 31 Iúil 2020 i leith, ní bhaileoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe dramhaíl ghlas ó cheantair timpeall na cathrach.  Níor cheart go mbaileodh an pobal gearrthóga féir ar limistéir ghlasa phoiblí.  Tabharfar fógra coicíse do Chumainn Cónaitheoirí faoin gcéad dáta eile a bheidh an mhótáil ar siúl ar ghéaga, srl.  Táthar ag súil go dtarlóidh sé sin níos déanaí san Fhómhar.  Iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar an bpobal gan aon ghearradh siar a dhéanamh roimhe sin.