Nuacht is Déanaí

An Ciste Gníomhaíochtaí Pobail


An Ciste Gníomhaíochtaí Pobail

An Ciste Gníomhaíochtaí Pobail

Tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ), cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ar chistiú ó ghrúpaí pobail leasmhara laistigh de cheantar riaracháin Chathair na Gaillimhe faoi scéim nua ar a dtugtar an Ciste Gníomhaíochtaí Pobail 2021.

Tá an scéim á riar ag CFPÁ Chathair na Gaillimhe thar ceann na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus is é €264,910 méid iomlán an chistithe atá á leithdháileadh do Chathair na Gaillimhe faoin scéim.

An aidhm atá taobh thiar den Chiste Gníomhaíochtaí Pobail 2021 ná lámh chúnta a thabhairt dár bpobail, do ghrúpaí áitiúla agus do chlubanna a raibh tionchar ag Covid-19 orthu. Tacóidh na deontais seo le grúpaí, go háirithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste, leis na costais reatha neamhphá atá acu, ar nós billí fóntais (costais leictreachais, táillí bruscair, táillí téimh) agus costais oibriúcháin neamhphá eile ar nós costais chíosa/léasa reatha, billí árachais). Beidh na grúpaí ábalta an cistiú a úsáid chun deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh agus feabhas a chur ar a n-áiseanna, trealamh a cheannach ar nós boird agus cathaoireacha, uirlisí agus comharthaíocht, ríomhaírí glúine agus printéirí, lomairí féir, forscáthanna agus trealamh oiliúna.

Faoin gclár, déanfaidh an CFPÁ cistí a imfhálú do dheontais bheaga de €1000 nó níos lú, rud a chuirfidh ar chumas níos mó daoine a bhfuil acmhainní teoranta acu, cistiú a fháil.

Is í aidhm an chistithe seo ná dul i ngleic le míbhuntáiste, agus ba chóir go mbainfidh na hiarratais le ceann amháin nó níos mó de na príomhréimsí tosaíochta atá leagtha síos i bPlean Áitiúil Eacnamaíocha & Pobail de chuid Chathair na Gaillimhe 2015 – 2021. Is féidir an plean a léamh ar líne ag https://www.galwaycity.ie/local-economic-and-community-plan/lecp 

Seo a leanas liosta nach bhfuil uileghabhálach de thionscadail a d’fhéadfadh cistiú a fháíl faoin gclár:

Fobairt/athchóiriú a dhéanamh ar ionaid phobail

Fóntais Phobail

Forbairt a dhéanamh ar chlubanna nó ar áiseanna don aos óg

Forbairt a dhéanamh ar áiseanna spóirt/fóillíochta

Feabhas a chur ar pháirceanna na cathrach agus comhcheantar agus comhspásanna

Feabhas a chur ar an ríocht phoiblí

Sráid-dreachú

Forbairt a dhéanamh ar spásanna súgartha/fóillíochta

Tionscadail a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh

Trealamh a cheannach

Trealamh a bhfuil gá leis a chur in oiriúint mar thoradh ar Covid-19 

Cothabháil a dhéanamh ar áitribh

Billí Fóntais (leictreachas, táillí bruscair, táillí téimh)*

Costais oibriúcháin (e.g. costais chíosa/léasa reatha, billí árachais)*

Cothabháil a dhéanamh ar shuíomhanna gréasáin

Glantachán

Táillí Iniúchóireachta & Cuntasaíochta

*Chun monatóireacht agus rialachas cuí a chinntiú, tá sé á rá ag an Roinn nach mbeidh ach na costais oibriúcháin/reatha a bhaineann leis an tréimhse a leanas incháilithe - 1 Iúil 2021 go dtí 30 Meitheamh 2022.

Is féidir iarratais a chomhlánú ar líne ag www.galwaycity.ie/caf  agus tá cóip de na téarmaí agus na coinníollacha, mar aon leis na treoirlínte, le fáil ar an nasc seo chuid cuidiú le d’iarratas ar líne.

Má tá aon cheist agat maidir leis an méid thuas, cuir ríomhphost chuig Elaine Clifford at candc@galwaycity.ie 

Is é 4 Feabhra 2022 ag 4.00pm an spriocdháta chun iarratais ar líne a bheith faighte faoin gCiste Gníomhaíochtaí Pobail.

Tá an Ciste Gníomhaíochtaí Pobail á chistiú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Féach an nasc a leanas le haghaidh preasráitis faoi sheoladh an Chiste ag leibhéal Náisiúnta a rinne an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, agus an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht i leith Forbairt Pobail agus Carthanais, Joe O’Brien TD: https://www.gov.ie/en/press-release/c53a9-ministers-humphreys-and-obrien-announce-9-million-community-activities-fund/