Nuacht is Déanaí

Glao ar Thograí ó Eagraíochtaí Pobail i gCathair na Gaillimhe do 'Oidhreachtaí Áitiúla 1922/2022’ An Snáithe Pobail de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022


Glao ar Thograí ó Eagraíochtaí Pobail i gCathair na Gaillimhe do 'Oidhreachtaí Áitiúla 1922/2022’ An Snáithe Pobail de Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022

 

 

Déanann Clár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2022 comóradh ar imeachtaí a d’eascair as síniú an Chonartha Angla-Éireannach; briseadh amach an Chogaidh Chathartha; agus bunús an Stáit. Is é cur chuige an Rialtais cur chuige ionchuimsitheach, measúil, dílis, tomhaiste agus comhairleach a chur chun cinn i leith cuimhneacháin, a spreagann tuiscint níos doimhne ar chomhthéacs an ama, ag tabhairt aitheantais do na peirspictíochtaí éagsúla ar ár stair chomhroinnte agus ag iarraidh síocháin agus athmhuintearas a neartú ar oileán na hÉireann.

 

Comhordóidh agus tacóidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe le réimse gníomhaíochtaí go háitiúil i gcathair na Gaillimhe i rith na bliana agus iarrann sí aighneachtaí anois maidir le himeachtaí áitiúla a eagrú sna míonna atá amach romhainn.  

 

·        Tá deontais ar mhionscála ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le haghaidh comórtha agus machnaimh faoi stiúir an phobail: Ag cuimhneamh ar oidhreachtaí, daoine mór le rá, áiteanna, imeachtaí, agus téamaí áitiúla a bhfuil tábhacht ar leith leo ar fud na cathrach, nó i gceantair áitiúla.

·        D’fhéadfaí go n-áireofaí le comóradh faoi stiúir an phobail gníomhaíochtaí mar fhorbairt ábhar digiteach coimeádaithe, taispeántais ar líne, podchraoltaí, seimineáir ghréasáin, turasanna fíorúla, dianiarrachtaí ealaíonta agus cruthaitheacha, agus gníomhaíochtaí for-rochtana eile ar líne do dhaoine de gach aois.

·        Cuirfear béim ar leith ar thionscnaimh atá deartha chun tacú le rannpháirtíocht le daoine scothaosta, pobail nua, daoine óga, agus lucht féachana sonrach eile.

·        Tugann Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh d’ealaíontóirí, i ngach cineál ealaíne, machnamh a dhéanamh ar théamaí Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán a bhaineann leis an saol i gCathair na Gaillimhe timpeall na tréimhse 1922, chun saothair nua, samhlaíocha a chruthú a mheallfaidh an pobal.

·        Ba cheart aighneachtaí a dhéanamh faoin 21ú Eanáir agus caithfidh imeachtaí/gníomhaíochtaí a bheith críochnaithe faoin 30ú Meán Fómhair 2022.

·        Caithfidh gach tionscnamh, imeacht agus gníomhaíocht a mhaoinítear ón leithdháileadh seo cloí le gach comhairle agus treoir sláinte poiblí, arna leagan síos ag FSS agus an Rialtas, maidir leis an bpaindéim COVID-19. 

·        Beidh méideanna na ndeontas thart ar €1000 le huas-dheontas de €3,000 do ghníomhaíochtaí eisceachtúla.

·        Tá sonraí iomlána lena n-áirítear cuspóirí an Rialtais maidir le comóradh Dheich mBliana na gCuimhneachán ar fáil ag www.galwaycity.ie/maoiniucuimhneachain  nó trí ríomhphost a sheoladh chuig candc@galwaycity.ie 

·        Moltar d’iarrthóirí na treoirlínte maoinithe gaolmhara don scéim seo a léamh ag www.galwaycity.ie/maoiniucuimhneachain 

Caithfear tograí a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais ar line www.galwaycity.ie/maoiniucuimhneachain