Latest News

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2022


An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2022

Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le cuidiú le hoibreacha chun struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) a chosaint.

Tá maoiniú á chur ar fáil don chiste um struchtúir stairiúla (HSF) mar chuid de Thionscadal Éireann 2040. Is ionann an maoiniú náisiúnta iomlán agus €4m.

Nuair a fhaightear iarratais incháilithe i gcomhair maoinithe, déanfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe measúnú agus cuirfimid ar aghaidh trí iarratas ar a mhéad (móide dhá iarratas breise ar a mhéad a bhaineann le haghaidheanna siopaí de réir an mhéid thíos), tá an srianadh seo forordaithe ag téarmaí agus coinníollacha agus teorainneacha chritéir agus maoiniú na Roinne.

Bronnfar deontais i dtrí shruth ar bhonn náisiúnta –

 Sruth 1 – bronnfar deontais anseo ó €15,000 go €50,000 agus tá sé dírithe ar dheisiúcháin ríthábhachtacha agus oibreacha caipitil níos lú i gcomhair athchóiriú agus caomhnú struchtúir oidhreachta. Bronnfar uasmhéid 80% i ndáil le costais incháilithe.

 
*Áireofar Aghaidheanna Siopaí Stairiúla freisin mar Thionscadal do 2022 sa sruth seo – is é an cuspóir caomhnú aghaidheanna siopaí stairiúla a dhreasú – is féidir é seo a mheas mar iarratas breise (4ú) faoi Shruth 1. Tá sé dírithe ar dheisiúcháin ríthábhachtacha agus oibreacha caipitil beaga i gcomhair athchóiriú agus caomhnú aghaidheanna siopaí stairiúla, comharthaíocht agus sonraí eile lena mbaineann chun iad a chosaint. Anuas air sin, beidh maoiniú ar fáil go sonrach chun aghaidheanna siopaí Gaeilge stairiúla a chaomhnú. Tá an deontas sonrach seo cómhaoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

 Sruth 2 – bronnfar deontais anseo ó €50,000 go €200,000 i gcomhair tionscadal breisithe, athchóirithe nó athúsáide níos mó a bhaineann le struchtúir oidhreachta, i gcás gur léiríodh tairbhe shoiléir phobail nó phoiblí. Bronnfar uasmhéid 50% i ndáil le costais incháilithe.

Sruth 3 – bainfidh sé seo leis an tionscadal 2022 do Struchtúir Dhúchasacha – le maoiniú €50,000. Is é cuspóir an tsrutha seo tacú le deisiúcháin chaomhnaithe agus oibreacha caipitil beaga le struchtúir dhúchasacha nach bhfuil liostaithe ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta nó faoi chosaint ag an dlí ar bhealach eile. Is féidir leis na struchtúir sin a bheith suite i Limistéir Chaomhantais Ailtireachta.

Seo a leanas na catagóirí struchtúr atá incháilithe do chúnamh faoi shruth 1 agus 2 –

1.        Struchtúir Chosanta: i.e. na struchtúir sin atá ar an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta (RPS) do Chathair na Gaillimhe a bhfuil 619 díobh sa chathair.

2.      Struchtúir a áirítear i Limistéar Caomhantais Ailtireachta (ACA) agus a chuireann le saintréith limistéir den chineál sin, a bhfuil aon cheann déag díobh i gCathair na Gaillimhe.

Caithfidh oibreacha faoin scéim seo na riachtanais reachtúla ar fad a shásamh, lena n-áirítear an gá le cead pleanála nuair is cuí.

Tá sonraí iomlána na scéime agus foirmeacha iarratais ar fáil ag an Oifig Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Uimh. Theil. (091) 536473 agus ar ár suíomh gréasáin ag:

HSF2022 Appendix I - Form A (Applicant).pdf

Ríomhphost: planning@galwaycity.ie 

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach nach déanaí ná Dé hAoine an 21 Eanáir 2022 (16:00) chuig Caroline Phelan, Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

Nuashonrú: Tá an spriocdháta d’iarratais sínte ag an Roinn Pleanála agus tugtar cuireadh anois do pháirtithe leasmhara iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach nach déanaí ná Dé hAoine an 28ú Eanair 2022 (16:00) chuig Caroline Phelan, Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.