Nuacht is Déanaí

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ – PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL, CHATHAIR NA GAILLIMHE


COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ – PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL, CHATHAIR NA GAILLIMHE

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ – PLEAN ÁITIÚIL EACNAMAÍOCH AGUS POBAIL, CHATHAIR NA GAILLIMHE

Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe failte roimh do chuid thuairimí maidir le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus pobail Chathair na Gaillimhe sna blianta atá le teacht.

Tá tús curtha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le hullmhú Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus an Phobail (PÁEP) i leith Chathair na Gaillimhe. Leagfaidh an PÁEP amach na cuspóirí agus na gníomhartha a theastaíonn chun forbairt eacnamaíoch agus an phobail i gCathair na Gaillimhe a chur chun cinn agus chun tacú léi thar na sé bhliain atá romhainn.

Mar chuid de phróiseas ullmhúchán an PÁEP, rinneadh Páipéar na Saincheisteanna a fhorbairt do Chathair na Gaillimhe.

Déanann Páipéar na Saincheisteanna achoimre ar na príomhdheiseanna atá ar fáil do Chathair na Gaillimhe agus aithníonn se roinnt spriocanna ar ardleibhéil do thodhchaí na cathrach. 

Cuirtear fáilte roimh d'Ionchur agus roimh d'Aiseolas ar na ceisteanna seo.

Tá Páipéar na Saincheisteanna ar fáil ag https://consult.galwaycity.ie nó ó Roinn an Phobail de chuid  Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Seo tús céim an chomhairliúcháin agus tugtar cuireadh duit páirt a ghlacadh sa phróiseas a mbeidh tionchar aige ar an gcaoi a ndéanfar   ár gcathair a fhorbairt agus a fhás.

An Comhairliúchán Poiblí

Beidh comhairliúchán poiblí ar líne Páipéir na Saincheisteanna ar siúl ón Luan 20 Meitheamh 2022 go dtí an Aoine 26 Lúnasa 2022.

Is féidir leat Páipéar na Saincheisteanna a fheiceáil agus a íoslódáil ó https://consult.galwaycity.ie. Tá cóip chrua de Pháipéar na Saincheisteanna ar fáil ach á iarraidh ó Roinn an Pobail de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an seoladh rPhoist thíos.

Aighneachtaí/tuairimí

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí/tuairimí ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí eile maidir le hullmhú Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus an Phobail de chuid  Chathair na Gaillimhe do na blianta 2023-2029.

Is féidir aighneachtaí/tuairimí a dhéanamh trí:

·       Trí úsáid a bhaint as an tairseach ar líne ag https://consult.galwaycity.ie

·       Trí rPhost ag candc@galwaycity.ie (cuir isteach "PÁEP" i líne an ábhair)

·       Trí d’aighneacht/do thuairim a chur sa phost chuig Aiseolas an PÁEP, Roinn an Phobail, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Déan do chuid aighneacht/tuairimí ach in aon fhoirm amháin, sé sin, ar líne, trí ríomhphost nó i gcóip chrua tríd an bpost. Ba cheart go mbeadh teideal Athbhreithniú ar an PÁEP ar na haighneachtaí/tuairimí agus ba cheart go luafar siad d’ainm, do sheoladh agus, más cuí, ainm na comhlachta nó na heagraíocht a bhfuil ionadaíocht á dhéanamh agat ar a son.

Dé hAoine an 26 Lúnasa 2022 an dáta deiridh maidir le haighneachtaí/tuairimí a ghlacadh.

Más mian leat tuilleadh páirte a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí seo, déan teagmháil le Roinn an Phobail ar rPhost candc@galwaycity.ie nó ar an bhfón ag 091 536 460

Cosaint na Sonraí

Tabhair faoi deara go bhfoilseofar gach aighneacht/tuairim bhailí a fhaigheann an Chomhairle ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoi réir riachtanais an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, an Achta um Chosaint Sonraí, 2018 agus na Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS). Ní dhéanfar aon sonraí a phróiseáil ach i gcomhréir leis an reachtaíocht thuasluaite. Is féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe an fhaisnéis seo a phróiseáil go dleathach de réir mar is gá d'fhonn a cuid dualgas reachtúla/dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseálfar a leithéid faisnéise i gcomhréir le ráiteas an phríobháideachais de chuid na Comhairle

 

Sínithe ag:

Brian Barrett

Stiúrthóir na Seirbhísí