Nuacht is Déanaí

Tá Cathair na Gaillimhe ag iarraidh a bheith ina Cathair Phíolótach Neodrach Eorpach


Tá Cathair na Gaillimhe ag iarraidh a bheith ina Cathair Phíolótach Neodrach Eorpach

D’fhéadfadh an mol nua a bheith ina ‘Ionad Ilfhreastail’ d’Iarfheistiú Fuinnimh i nGaillimh

Tá iarratas seolta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe inniu chuig an gCoimisiún Eorpach le bheith ina ‘Cathair Phíolótach Neodrach’ – rud a thabharfaidh €1.5 milliún de mhaoiniú chun cur chuige nuálaíoch a chur i bhfeidhm maidir le laghdú carbóin thar chlár píolótach dhá bhliain. Má éiríonn leis, beidh Cathair na Gaillimhe ar cheann de 30 ‘Cathair Phíolótacha’ san Eoraip, ag obair trasna réimsí téamacha chun astuithe carbóin a laghdú. Leis an Acht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2021, ceanglaítear ar Éirinn sprioc atá ceangailteach de réir dlí maidir le hastaíochtaí neodrach a bhaint amach tráth nach déanaí ná 2050, agus laghdú 51% faoi 2030. Tá tacaíocht ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe san iarratas uaillmhianach seo ó Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, Ollscoil na Gaillimhe, Cumann Tráchtála na Gaillimhe, Cuideachta Cuain na Gaillimhe, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, Ionad Acmhainne an Taobh Thiar, Pobal Fuinnimh Inmharthana an Taobh Thiar - Comharchumann Fuinnimh na Gaillimhe, Coimisiún Forbartha an Iarthair agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta..

Is é sprioc Chomhairle Cathrach na Gaillimhe mar chuid den fheidhmchlár Cathracha Píolótacha ná Astuithe Carbóin a laghdú go mór, ag díriú ar an timpeallacht thógtha, agus go háirithe ar iarfheistiú foirgneamh. Díreoidh an clár píolótach ar aghaidh a thabhairt ar bhacainní sistéamacha ar iarfheistiú tapa i nGaillimh, lena n-áirítear easpa conraitheoirí oilte; costas ard tosaigh iarfheistithe; easpa feasachta ar dhreasachtaí reatha; próisis fhada riaracháin & mhaorlathacha; agus dímhothú na gcónaitheoirí maidir le hiarfheistiú.

Ag labhairt faoin tionscnamh, dúirt Méara na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, “Is é príomhsprioc an tionscadail phíolótaigh i gCathair na Gaillimhe líon na bhfoirgneamh iarfheistithe a mhéadú. Molann an clár píolótach ‘Clár Luasaire Iarfheistithe’ chun scileanna conraitheoirí a fheabhsú, chun foghlaim ó bhainistíocht feidhmíochta iar-aisfheistithe a chuimsiú, agus chun tacú le hathrú iompraíochta chun rannpháirtíocht daoine maidir le hiarfheistiú a mhéadú”.

De réir Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, “I bhFardal Bunlíne Astuithe (FBA) a rinne Comhairle Cathrach na Gaillimhe, b’ionann astuithe ó fhoirgnimh chónaithe agus 34% de na hastaíochtaí iomlána i gCathair na Gaillimhe i 2018. Mar fhreagra air seo, Tá Gaillimh ag glacadh páirte cheana féin sa Chlár Náisiúnta um Fhionnachtaí Iarfheistithe Foirgnimh agus tá sé i gcomhpháirtíocht leis an ÚFEÍ chun scéimeanna maoinithe éagsúla a sholáthar chun cur i bhfeidhm iarfheistithe a éascú. Mar sin féin, chuideodh an treoirthionscadal seo linn dlús a chur leis an obair seo, agus ról ceannaireachta a thabhairt do Ghaillimh ar an mbealach chuig an dícharbónú. Ciallóidh sé freisin tithe níos éifeachtaí, agus costais níos ísle do shealbhóirí tí."

Tá an t-iarratas á thacú ag páirtithe leasmhara go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta. Dúirt David Minton, Stiúrthóir Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair - comhpháirtí san iarratas - go bhfuil ‘feabhsaithe éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh ina chrann taca mór de dhícharbónú an AE agus den Bheart Glas Eorpach. Ina theannta sin, áirítear ar phríomhchuspóirí an Chomhaontú Aeráide rannpháirtíocht a chatalú agus saoránaigh agus eagraíochtaí a nascadh le gníomhú. Níl áit ar bith níos fearr ná Gaillimh, atá tar éis a luachanna cuimsitheachta agus inbhuanaitheachta a léiriú trí na healaíona agus oideachas. Ionchorpraíonn na gníomhaíochtaí píolótacha atá beartaithe do Ghaillimh na príomhchodanna seo den straitéis Eorpach, agus iad ag teacht go daingean le huaillmhianta náisiúnta na hÉireann agus ag tabhairt aghaidh ar bhacainní móra ar rathúlacht’.

Gheall an Eoraip ceannaireacht a dhéanamh ar ghníomhú ar son na haeráide, agus tá spriocanna agus treoracha uaillmhianacha leagtha amach aici chun an gealltanas sin a bhaint amach. Spreagann cláir thaighde agus nuálaíochta Fís 2020 agus Fís Eorpach, an Beart Glas Eorpach agus beartais agus treoracha eile de chuid an Aontais Eorpaigh na Ballstáit Eorpacha i dtreo laghdú 55% ar astaíochtaí faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050.

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag súil le torthaí an iarratais a chloisteáil i mí Feabhra 2023.

 

Íomha

Grianghraf de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus na Comhpháirtithe chun an t-iarratas ar dheontas a chur chun cinn chun a bheith ina Cathair Phíolótach Neodrach Eorpach a tógadh ar an 14 Samhain 2022 i Halla na Cathrach, Cathair na Gaillimhe.

Clé go Deas (chun tosaigh): An Comhairleoir Clodagh Higgins, Méara Chathair na Gaillimhe; Patricia Philbin, Stiúrthóir Seirbhíse, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Clé go Deas (ar chúl): Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhíse, Comhairle Cathrach na Gaillimhe; Kieran Cunnane, Comharchumann Fuinnimh na Gaillimhe; James Coyne, Ionad Acmhainní An Taobh Thiar; Damien Redington, Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach Gníomhach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe; Shane Garvey, Cuideachta Cuain na Gaillimhe; Jimmy Fahy, Institiúid Teicneolaíochta an Atlantaigh Gaillimh-Maigh Eo; John Daly; Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair.