Plean Forbartha 2023-2029

Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029

Tosaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe a hathbhreithniú ar Phlean Forbartha reatha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 ar an 7 Eanáir 2021 chomh maith le hullmhú do Phlean Forbartha Cathrach nua don tréimhse 2023-2029.
Tá céimeanna éagsúla ag baint le hullmhú an phlean forbartha ar próiseas dhá bhliain atá ann. Is í Céim 1 ‘Réamhdhréacht’ an chéim reatha agus is í an chéad chéim de chomhairliúchán poiblí í a mhairfidh ar feadh tréimhse 8 seachtainí ó Déardaoin an 7 Eanáir 2021 go dtí Dé hAoine an 5 Márta 2021 (an dá lá sin san áireamh).
Is é cuspóir leathanach gréasáin an Phlean Forbartha cabhrú le tú a choinneáil ar an eolas agus cabhrú leat a bheith páirteach sa phróiseas.

Ár gCathair, Ár dTodhchaí – Léirigh do thuairimí!

Ullmhaíodh Páipéar Saincheisteanna ina dtarraingítear aird ar phríomhréimsí a chlúdaítear sa phlean forbartha agus atá tábhachtach maidir le forbairt Chathair na Gaillimhe sa todhchaí páipéar saincheisteanna.

Fáiltímid roimh do thuairimí maidir le ceann ar bith de na saincheisteanna agus na ceisteanna a ardaítear sa Pháipéar Saincheisteanna, nó ar aon saincheisteanna eile a mheasann tú a bheith ábhartha le háireamh i bPlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029.

Ba mhaith linn cloisteáil ón oiread daoine, grúpaí pobail, agus páirtithe leasmhara agus is féidir chun.

Dírítear sa chéim seo den phróiseas ar shaincheisteanna straitéiseacha amháin. Ní féidir breith a dhéanamh ar thograí ná ar iarratais maidir le criosú tailte áirithe. Beidh deis ann aighneachtaí a dhéanamh níos deireanaí sa phróiseas, lena n-áirítear aighneachtaí maidir le criosú.

Top...

Conas aighneacht a dhéanamh.

Leagtar amach na sonraí iomlána san fhógra poiblí Fógra Poiblí (PDF 475 kb).

Lorgaítear aighneachtaí/breithnithe ó gach duine agus is féidir iad a dhéanamh mar seo a leanas:

Ná déan aighneacht/breithniú ach ar bhealach amháin le do thoil i.e. ar líne, trí ríomhphost nó trí chóip chrua ar an bpost. Ba cheart “Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha” a bheith mar theideal ar aighneachtaí.

Is é DÉ HAOINE an 5 MÁRTA 2021 an dáta deiridh chun aighneachtaí a chur isteach.

Top...

Naisc

Fógra Poiblí (PDF 475 kb) Páipéar Saincheisteanna (low res PDF 14 Mb) Páipéar Saincheisteanna (high res PDF 35 Mb) Achoimre Feidhmiúcháin (PDF 190 kb)

 

Céim 1 - Comhairliúchán poiblí Réamh-Dhréachtphlean

 Cuireadh deireadh le comhairliúchán poiblí Chéim 1 - Réamh-Dhréachtphlean Dé hAoine, an 5 Márta 2021.

Do dhearcthaí agus moltaí

Fuarthas 518 aighneacht, ar an iomlán, i rith thréimhse chomhairliúcháin phoiblí Chéim 1 – an Réamh-Dhréachtphlean.

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán agus a chuir a ndearcthaí in iúl.  

Torthaí

Ullmhaíodh Tuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh ar thoradh an phróisis chomhairliúcháin do na Baill Thofa.

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?

Tugtar tréimhse 10 seachtaine do na Baill Thofa anois chun breithniú a dhéanamh ar Thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá súil leis go gcríochnófar an próiseas seo faoi thráth luath in Iúil 2021.

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Phróiseas Comhairliúcháin an Réamh-Dhréachtphlean

Top...