Plean Forbartha 2023-2029

Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029

Leagtar amach sa Phlean Forbartha na beartais agus na cuspóirí a mholann an Chomhairle i dtaca le forbairt na Cathrach thar thréimhse an Phlean. Ullmhaíodh an plean i gcomhréir leis na céimeanna a leagtar amach sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt.

Céim a Ceathair - an Plean ar Glacadh leis (an Chéim Reatha)

Ghlac Baill Thofa Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 ag Cruinniú na Comhairle Iomláine a cuireadh ar bun Déardaoin, an 24 Samhain 2022 agus tháinig sé i bhfeidhm ó Dé Céadaoin, an 4 Eanáir 2023.

Tá an Plean Forbartha Cathrach (leagan eatramhach den ráiteas agus na léarscáileanna scríofa), sa mhullach ar an gcáipéisíocht go léir a táirgeadh i rith phróiseas déanta an phlean, ar fáil le hamharc orthu. Tá iad seo ar fáil chomh maith le hamharc orthu agus lena n-íoslódáil ar an tairseach chomhairliúcháin ar líne consult.galwaycity.ie. Tá na cáipéisí go léir ar fáil chomh maith le hiniúchadh a dhéanamh orthu ag An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8, i rith uaireanta oscailte.

Plean forbartha sé bliana é seo don Chathair agus tá súil leis go leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm (faoi réir aon athruithe eatramhacha a d’fhéadfadh an Chomhairle a dhéanamh) go dtí 2029.

Cáipéisí

Interim Galway City Development Plan 2023 -2029 (Bealtaine 2023)

Interim Appropriate Assessment Report

Interim Strategic Environmental Assessment Report

Interim Strategic Flood Risk Assessment

Urban Density and Building Height Study

Housing Need and Demand Assessment

Léarscáil Eatramhach Chriosaithe Úsáid Talún & Sainchuspóra A (Bealtaine 2023)

Léarscáil Eatramhach Chriosaithe Úsáid Talún & Sainchuspóra B (Bealtaine 2023)

Fógra Poiblí

Treoir Alt 31 ón Aire

Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 - Fógra faoi Dhréacht-Treoir arna heisiúint ag an Aire de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).

Thug an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fógra do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go mbeartaíonn sé Dréacht-Treoir a eisiúint de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) maidir le roinnt ceisteanna i bPlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023 lenar glacadh. Cuirfear comhairliúchán poiblí ar siúl ar feadh tréimhse dhá sheachtain ó Dé hAoine, an 20 Eanáir 2023 go dtí Dé hAoine, an 3 Feabhra 2023 ag 4pm don Dréacht-Treoir ón Aire. 

Is é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil an 3 Feabhra 2023 ag 4pm. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir breithniú a dhéanamh ar aighneachtaí/bhreathnóireacht.

Ceanglaítear an méid seo a leanas mar eolas duit.

Fógra Poiblí – Leagan Gaeilge/Béarla

An Dréacht-Treoir a d’eisigh an tAire

Litir an Fhógra a d’eisigh an tAire

Tuarascáil Nuashonraithe – Sonraí faoin Dréacht-Treoir ón Aire

Má bhíonn aon cheisteanna agat i dtaobh Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029, déan teagmháil, le do thoil, leis An Rannóg Plean Forbartha agus Beartais, An Roinn Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe trí ghlaoch ar 091 536599 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig devplan@galwaycity.ie.


Tar éis na tréimhse comhairliúcháin poiblí seo, tá Tuarascáil PF ullmhaithe ag an bPríomhfheidhmeannach ina bhfuil achoimre ar aighneachtaí a cuireadh faoi bhráid an Údaráis Phleanála. Tá cóip den tuarascáil seo le cur faoi bhráid Oifig an Rialálaí Pleanála, na mBall Tofa agus an Aire.

Tá an tuarascáil ar fáil thíos mar eolas duit:

Chief Executive's Report on Submissions Received in Relation to the Draft Ministerial Direction

Gur eisigh an tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Pleanála ar an 3 Bealtaine 2023 Treoir de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) i ndáil le Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029. De bhun Alt 31(17) den Acht, tuigtear go mbaineann éifeacht láithreach leis an Treoir seo agus tuigtear gur cuireadh a cuid téarmaí isteach sa phlean ón dáta sin. Is féidir cóip den Treoir a scrúdú le linn gnáthuaireanta oscailte san Oifig Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 F798 agus ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Cathrach www.galwaycity.ie agus ar an tairseach comhairliúcháin ar líne consult@galwaycity.ie 

Direction Letter 

Section 31 Direction

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun an Treoir a chur isteach i bPlean Forbartha na Cathrach 2023-2029 agus cuirfear leagan críochnaithe den Phlean ar fáil ar ball beag.

An Plean a Dhéanamh (Céimeanna Roimhe Seo)

Céim a hAon - Réamh-Dhréachtphlean

Chuir Comhairle Cathrach na Gaillimhe tús leis an athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 reatha an 7 Eanáir 2021 chun Plean Forbartha na Cathrach nua a fhorbairt don tréimhse 2023-2029. Chun eolas a chur ar fáil don phróiseas seo, ullmhaíodh páipéar saincheisteanna straitéiseacha . Foilsíodh an Páipéar Saincheisteanna Straitéiseacha – Ár gCathair, ár dTodhchaí – Nocht do Thuairim taobh leis an bhfógra poiblí ar an rún athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 in Eanáir 2021.

Leagadh amach sa pháipéar saincheisteanna cuspóir an phlean forbartha, na céimeanna a bhaineann leis an bplean a ullmhú, comhthéacs an bheartais agus léargas ginearálta ar ocht saincheist straitéiseacha, is é sin, daonra agus tithíocht; forbairt gheilleagrach, fostaíocht agus fiontraíocht; iompar agus soghluaisteacht inbhuanaithe; an timpeallacht thógtha, comhfhorbairt áite agus comharsanachtaí inbhuanaithe; an líonra glas agus bithéagsúlacht; gníomhú ar son na haeráide; pobal, cultúr agus oideachas; fuinneamh agus bonneagar agus measúnuithe timpeallachta. Cuireadh léargas ginearálta ar fáil i ngach mír ar phríomhfhorbairtí beartais sa limistéar, sraith eochaircheisteanna agus naisc le heolas breise.

Tairseach ar Líne - consult.galwaycity.ie

Forbraíodh agus seoladh tairseach chomhairliúcháin ar líne mar chuid de Réamh-Dhréachtchomhairliúchán Poiblí Chéim 1 seo.

Leanfaidh an tairseach seo de bheith i bhfeidhm fad a bheidh Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 á ullmhú.

Éascaíonn tairseach an chomhairliúcháin idirchaidreamh digiteach i measc na ngléasanna uile, gléasanna móibíleacha, táibléid agus ríomhairí glúine/pearsanta ina measc. Ceadaíonn an tairseach d’úsáideoirí amharc ar na cáipéisí comhairliúcháin go léir agus iad a íoslódáil, aighneacht agus cuardach a dhéanamh, agus amharc ar gach aighneacht eile a rinneadh.

Déanann an tairseach bainistiú an phróisis chomhairliúcháin a chuíchóiriú chomh maith don údarás pleanála mar gheall go gceadaíonn sé aighneachtaí a fhoilsiú a fhaightear sa phost agus ar ríomhphost, agus go n-éascaíonn sé modhnú agus go gceadaíonn sé anailís théamach. 

Bhí céim chomhairliúcháin Réamh-Dhréachtphlean ar siúl ar feadh tréimhse 8 seachtaine ó Déardaoin, an 7 Eanáir 2021 agus Dé hAoine, an 5 Márta 2021.  Tugadh cuireadh don phobal agus do pháirtithe leasmhara idirchaidreamh a dhéanamh leis an bpróiseas chun cabhrú le cuspóirí agus beartais a fhorbairt a dtagann fás agus forbairt ar ár gcathair dá mbarr. Cuireann an próiseas seo an deis ar fáil scrúdú a dhéanamh ar fhís agus ar bheartas an phlean forbartha reatha a scrúdú agus plean nua a chur chun cinn a threoróidh borradh na Cathrach amach anseo go dtí 2029 agus níos faide amach romhainn, ar bhealach a bhfuil de chuspóir aige bheith inbhuanaithe agus ionchuimsitheach do chách.

Próiseas dhá bhliain atá i bplean forbartha a fhorbairt agus cuimsítear céimeanna éagsúla ann.  Tugtar cuntas ar na céimeanna seo thíos agus tá naisc leis na cáipéisí ábhartha do gach céim a chuirtear san áireamh.

Cáipéisí

Páipéar Saincheisteanna Straitéiseacha

Achoimre Feidhmiúcháin

Páipéar Saincheisteanna - Achoimre Feidhmiúcháin

Fógra Poiblí

Ullmhaíodh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar an réamhdhdréacht i gcomhréir le hAlt 11(4)

Tá sí ar fáil anseo:

https://consult.galwaycity.ie/en/consultation/galway-city-development-plan-issues-paper 

Céim a Dó - an Dréachtphlean

Ullmhaíodh Dréachtphlean Forbartha agus cuireadh ar taispeáint go poiblí í Dé hAoine, an 28 Eanáir 2022 go dtí Dé Céadaoin, an 13 Aibreán 2022 (an dá dháta sin san áireamh).

Leagtar amach i nDréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 na beartais agus cuspóirí le forbairt inbhuanaithe na Cathrach a threorú thar shaolré an Phlean go dtí 2029. Sholáthair sé creat comhtháite comhtháiteach spásúil a ullmhaíodh tar éis comhairliúchán forleathan a dhéanamh le baill den phobal, comhlachtaí reachtúla agus páirtithe leasmhara ábhartha.

Bhí an méid seo a leanas i nDréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe:

·         Imleabhar 1: Ráiteas Scríofa.

·         Imleabhar 2: Léarscáileanna

·         Imleabhar 3: Measúnuithe Timpeallachta ar an bPlean, is é sin, Tuarascáil Chomhshaoil an MST, Tuarascáil Tionchair Natura (NIR) agus an Measúnú Riosca Straitéiseach i gcás Tuilte (MRST) 

 Tugadh cuireadh d’aighneachtaí/bhreathnóireacht ar aon ghné den phlean i rith na tréimhse taispeána poiblí agus d’fhéadfaí iad a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

Leagtar amach na sonraí iomlána san fhógra poiblí Fógra Poiblí (PDF 475 kb).

Lorgaítear aighneachtaí/breithnithe ó gach duine agus is féidir iad a dhéanamh mar seo a leanas:

Déan d’aighneacht/bhreathnóireacht i bhfoirm amháin, i.e. ar líne, ar ríomhphost nó i gcruachóip sa phost. Ba cheart an teideal “an Dréachtphlean Forbartha Cathrach” a bheith ar aighneachtaí.

Tá aighneachtaí chuig Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 dúnta anois. 

Top...

Naisc

Fógra Poiblí (PDF) Dréachtphlean Forbartha 36 Mb (PDF) Léarscáil na Cathrach Foriomlán - Criosú agus Cuspóirí úsáide talún (PDF) Léarscáil Lárionad na Cathrach - Criosú agus Cuspóirí Úsáide Talún (PDF) Tuarascáil Chomhshaoil Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) (PDF) Thuarascáil Tionchair Natura (NIR) (PDF) Measúnú Straitéiseach Riosca i gcás Tuilte (SFRA) (PDF)

Cáipéisí Tacaíochta

An Straitéis Tithíochta agus HNDA (PDF) An Straitéis um Dhlús Uirbeach agus Airde Foirgneamh (PDF)

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Dréacht-Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 Comhairliúchán Poiblí

Fuarthas 230 aighneacht, ar an iomlán, i rith thréimhse chomhairliúcháin phoiblí an Dhréachtphlean.

Ullmhaíodh Tuarascáil Alt 12 (8) an Phríomhfheidhmeannaigh agus eisíodh do na Baill Thofa í an 16 Meitheamh 2022. Tugadh achoimre i dTuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar gach aighneacht a fuarthas agus cuireadh freagairt agus moladh ar fáil, sa chás gurb iomchuí, do na saincheisteanna a tugadh chun solais. Tá na haighneachtaí go léir a fuarthas ar fáil thíos:

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Dréacht-Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 Comhairliúchán Poiblí

 

Céim a Trí - Athruithe Ábhartha a Bheartaítear

Athruithe Ábhartha a Bheartaítear ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029

Rinneadh breithniú ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029, na measúnuithe timpeallachta gaolmhara (Tuarascáil Mheasúnachta Straitéiseach Timpeallachta, Tuarascáil Tionchair Natura agus Measúnú Riosca Straitéiseach i gcás Tuilte) agus Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar aighneachtaí a fuarthas i rith chéim chomhairliúchán an Dréachtphlean ag cruinnithe Comhairle a cuireadh ar bun an 4 Iúil 2022, an 6 Iúil 2022, an 8 Iúil 2022, an 13 Iúil 2022, an 15 Iúil 2022, an 18 Iúil 2022, an 20 Iúil 2022, an 21 Iúil 2022, an 22 Iúil 2022.

I ndiaidh go ndearnadh breithniú, rinne Comhaltaí na Comhairle an cinneadh gur cheart an dréachtphlean forbartha a leasú. Deimhníodh 184 athrú ábhartha a bheartaítear, ar an iomlán, ar an Dréachtphlean.

Faoi fhorálacha an Achta um Pleanáil, 2000, arna leasú, tá na hathruithe ábhartha a bheartaítear le taispeáint go poiblí ar feadh tréimhse nach giorra ná 4 seachtaine, ó Déardaoin, an 8 Meán Fómhair 2022 go dtí Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2022, na dátaí siúd san áireamh.  Tugadh cuireadh aighneachtaí/breathnóireacht a fháil ón bpobal i rith na tréimhse seo.

Fuarthas 108 aighneacht, ar an iomlán, i rith thréimhse chomhairliúcháin phoiblí na nAthruithe Ábhartha a Bheartaítear. Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt agus a chuir a ndearcthaí in iúl.  

Tuarascáil ar Athruithe Ábhartha a Bheartaítear

Sonraítear sa Tuarascáil ar Athruithe Ábhartha a Bheartaítear na hathruithe ábhartha ar ráiteas scríofa agus léarscáileanna Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe. Ba cheart an tuarascáil seo a léamh i gcomhar le Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029.

Bhí na hAthruithe Ábhartha a Bheartaítear ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029, na léarscáileanna a ghabh leo agus na measúnuithe timpeallachta gaolmhara ar fáil lena n-iniúchadh ó Déardaoin, an 8 Meán Fómhair go Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2022, na dátaí siúd san áireamh. Tá cóipeanna de na cáipéisí ar fáil to le hamharc orthu agus lena n-íoslódáil ar líne ag consult.galwaycity.ie agus www.galwaycity.ie  agus bhí cruachóipeanna de na cáipéisí ar fáil lena n-iniúchadh ag na láithreacha seo a leanas i rith ná uaireanta oscailte:

Tá cóipeanna de na hAthruithe Ábhair atá Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 agus measúnuithe comhshaoil gaolmhara ar fáil le breathnú orthu agus le híoslódáil ar thairseach comhairliúcháin an phlean forbartha ar líne consult.galwaycity.ie agus ar an suíomh gréasáin www.galwaycity.ie  

Is féidir cóipeanna crua de na doiciméid a iniúchadh ag na háiteanna seo a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte:

·       An Oifig Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh; Leabharlann Chathair na Gaillimhe; Leabharlann an Taoibh Thiar; Leabharlann an Bhaile Bháin.

Is féidir aighneachtaí/tuairimí scríofa a dhéanamh trí na bealaí seo a leanas:

·       Ag baint úsáide as an tairseach aighneachta ar líne tar éis clárú ag consult.galwaycity.ie 

·       Trí ríomhphost a sheoladh chuig devplan@galwaycity.ie 

·       Trí d'aighneacht/tuairim a phostáil chuig Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

Ba é an dáta deiridh chun aighneachtaí/breathnóireacht a fháil 4pm, Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2022.

1. Proposed Material Alterations to Draft Galway City Development Plan 2023-2029

2. Addendum to Draft Strategic Environmental Assessment Report

3. Draft Natura Impact Statement-Updated

4. Draft Strategic Flood Risk Assessment Report-Updated

5. Addendum Draft Strategic Flood Risk Assessment Report

6. Public notice 

7. Proposed Material Alterations Map

Torthaí
Ullmhaíodh Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh agus eisíodh do na Baill Thofa í an 26 Deireadh Fómhair 2022. Tugadh achoimre i dTuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar gach aighneacht a fuarthas agus cuirtear freagairt agus moladh ar fáil, sa chás gurb iomchuí, do na saincheisteanna a tugadh chun solais. 

CE Report Proposed Material Alterations CDP 2023-2029_VOLUME 1.pdf

CE Report Proposed Material Alterations CDP 2023-2029_VOLUME 2.pdf

Rinne na Baill Thofa breithniú ar thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ag Cruinnithe na Comhairle a tionóladh i Samhain 2022 leis an bpróiseas seo a éascú.

Top...