Nuacht Pleanála

Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann

 • Mon 15 May, 2023
 • Nuacht Pleanála
Ar oscailt 17ú Bealtine - Tionscadal beartaithe maidir le síneadh 10 mbliain ar oibriú imoibreoirí núicléacha Doel 4 agus Tihange 3, lena n-áirítear oibreacha feabhsúcháin a mbaineann leis an sábháilteacht núicléach

Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe, 2023-2029, Treoir maidir le hábhar Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú)

 • Mon 8 May, 2023
 • Nuacht Pleanála
TABHAIR FAOI DEARA : Gur eisigh an tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Pleanála ar an 3 Bealtaine 2023 Treoir de bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) i ndáil le Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029.

Foilsiú Cháin Talún Criosaithe Cónaithe - Léarscáil Bhreise

 • Mon 1 May, 2023
 • Nuacht Pleanála
Tugadh an Cháin Talún Criosaithe Cónaithe isteach san Acht Airgeadais 2021. Tá an próiseas chun an talamh lena mbaineann an cháin a shainaithint ar bun anois agus beidh an cháin iníoctha ó 2024. Ullmhaíodh léarscáil bhreise a aithníonn na nithe a chuireann leis an dréachtléarscáil a d’fhoilsigh Comhairle Cathrach na...

13ú Seimineár Bliantúil Oidhreachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Tue 25 Apr, 2023
 • Nuacht Pleanála
Tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt duit chuig Comhdháil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe na bliana seo a bheidh ar siúl in Óstán an Harbour, Na Dugaí, Gaillimh Dé Sathairn 10 Meitheamh 2023. Díríonn cainteanna na bliana seo ar iniúchadh a dhéanamh ar oidhreacht shaibhir Abhainn na Gaillimhe ó Loch Coirib go Cuan...

Cuid 8 Oileán Altanach

 • Thu 2 Feb, 2023
 • Nuacht Pleanála
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (arna leasú) – Cuid 8 Iarrthóir: Comhairle Cathrach na Gaillimhe Suíomh: 23 Oileán Altanach, Cathair na Gaillimhe

FÓGRA FAOIN nGNÁS ÓN AIRE TITHÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS OIDHREACHTA CHUIG COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE MAIDIR LE CUR LE CHÉILE PLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029

 • Thu 19 Jan, 2023
 • Nuacht Pleanála
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (ARNA LEASÚ) FÓGRA FAOIN nGNÁS ÓN AIRE TITHÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL AGUS OIDHREACHTA CHUIG COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE MAIDIR LE CUR LE CHÉILE PLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029 De bhun Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), fógraítear leis seo  go...

FÓGRA FAOI DHÉANAMH PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029

 • Wed 21 Dec, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, faoi Alt 12 (12) (a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, (arna leasú), gur ar an 24ú Samhain 2022 a rinne Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar Údarás Pleanála don Chathair, Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe don tréimhse 2023-2029 dá ceantar feidhme. Tiocfaidh Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 i bhfeidhm ón...

Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2023

 • Thu 1 Dec, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2023. Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach nach déanaí ná Dé hAoine an 20ú Eanair 2023 (16:00) chuig Caroline...

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2023

 • Thu 1 Dec, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá iarratais á lorg ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta don An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2023. Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach nach déanaí ná Dé hAoine an 20ú Eanair 2023 (16:00) chuig Caroline Phelan,...

Dréacht-Léarscáil Chánach Talún Cónaithe Zónáilte le haghaidh Chomhairle Cathrach na Gaillimh ar fáil don phobal le breathnú uirthi

 • Wed 2 Nov, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag moladh do bhaill an phobail go mbeidh go dtí an 1 Eanáir 2023 acu dréacht-léarscáileanna ina léirítear na tailte i gCathair na Gaillimhe a bheidh faoi réir na Cánach Talún Cónaithe Zónáilte nua a sheiceáil agus aighneachtaí a dhéanamh ina dtaobh.

Cáin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe

 • Wed 2 Nov, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá Cáin Talamh Criosaithe Chónaithe bunaithe ag an Rialtas, cáin nua a bhfuil sé mar aidhm léi an soláthar tithíochta a mhéadú trí thailte criosaithe, seirbhísithe cónaithe a ghníomhachtú (lena n-áirítear tailte úsáide measctha) do thithíocht. Níl tithe atá faoi réir na...

FÓGRA MAIDIR LE hATHRUITHE ÁBHAIR ATÁ BEARTAITHE AR DHRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029

 • Thu 8 Sep, 2022
 • Nuacht Pleanála
FÓGRA MAIDIR LE hATHRUITHE ÁBHAIR ATÁ BEARTAITHE AR DHRÉACHTPHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2023-2029 Tá cóipeanna de na hAthruithe Ábhair atá Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 agus measúnuithe comhshaoil gaolmhara ar fáil le breathnú orthu agus le híoslódáil ar thairseach...

Seachtain Oidhreachta Náisiúnta - 13-21 Lúnasa

 • Wed 10 Aug, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag glacadh páirte sa tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta idir 13 agus 21 Lúnasa. Ceiliúrann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta gach rud a bhaineann le hoidhreacht. Tugann sé pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí le chéile chun feasacht a áisiú...

Athruithe Ábhartha ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029

 • Wed 10 Aug, 2022
 • Nuacht Pleanála
Athruithe Ábhartha ar Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 Fógra Cinnidh i leith an Riachtanaís maidir le Measúnacht Straitéiseach na Timpeallachta agus leis an Measúnacht Cuí   Tugtar fógra leis seo gur rith Comhaltaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, tar éis...

Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 ar taispeáint go poiblí

 • Mon 7 Mar, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 ar taispeáint go poiblí faoi láthair. Beidh seisiúin chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ar fud na cathrach:

An Cuarbhóthar - Cuid 8

 • Thu 10 Feb, 2022
 • Nuacht Pleanála
De réir Chuid X1 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus Cuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 (arna leasú) tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fógra leis seo maidir le Forbairt tithíochta don Lucht Siúil atá Oiriúnach Ó Thaobh Cultúir De atá beartaithe ar thailte ag An...

IMEACHT CEADÚNAIS FAOIN AER - OLE 1/2021 - RISE LIVE

 • Mon 7 Feb, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá sé beartaithe ag Entertainers.ie imeacht teaghlaigh faoin aer a reáchtáil de réir Chuid XVI den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 & gach Leasú ina dhiaidh sin. Faoi CHUID XVI den ACHT UM PLEANÁIL & FORBAIRT, 2000 (arna leasú) & Cuid 16 de na Rialacháin um Pleanáil & Forbairt, 2001 (arna leasú) teastaíonn ceadúnas maidir le...

FÓGRA SUÍMH: 17-20 BÓTHAR NA GCEANNAITHE ÍOCHTARACH FORBAIRT ÚSÁIDE MEASCTHA

 • Thu 3 Feb, 2022
 • Nuacht Pleanála
FÓGRA SUÍMH: Comhairle Cathrach na Gaillimhe. An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú). Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001 (arna leasú) - Cuid 10. Iarratasóir: Comhairle Cathrach na Gaillimhe – An Rannóg Tithíochta. Láthair: 17-20 Bóthar na gCeannaithe Íochtarach, Gaillimh

Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029

 • Fri 28 Jan, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo go bhfuil Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, de réir Alt 12 d’Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), le haghaidh na tréimhse 2023-2029.

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2022

 • Mon 17 Jan, 2022
 • Nuacht Pleanála
Tá maoiniú á chur ar fáil ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le cuidiú le hoibreacha chun struchtúir atá cosanta faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) a chosaint. Tá maoiniú á chur ar fáil don chiste um struchtúir stairiúla (HSF) mar chuid de Thionscadal...