Radharc na Mara - Slite Sábhailte Chun na Scoile

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí - Samhain 2022

Tá an Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí, ina shonraítear an t-aiseolas a fuarthas, na comhairliúcháin a rinneadh agus ‘Na Chéad Chéimeanna eile ar fáil anois.

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí

 

Crios Scoile Radharc na Mara SN – Comhairliúchán Poiblí, Mí Bhealtaine na bliana 2022

Réamhrá

Mar chuid den chlár Bealaí Sábháilte ar Scoil (BSAS), tá teagmháil á dhéanamh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le pobal scoile Radharc na Mara SN chun dearadh ‘aghaidh na scoile’ a fhorbairt chun á dhéanamh níos sábháilte do leanaí atá ag siúl, ag rothaíocht agus ag scútáil ar scoil. Rachaidh an dearadh chun tairbhe freisin do chónaitheoirí agus do chomaitéirí a mbíonn ag siúl agus ag rothaíocht trína gcomharsanacht.

 
Tacóidh 89% de thuismitheoirí/chaomhnóiri Radharc na Mara leis na hoibreacha ar aghaidh na scoile a fheabhsaíonn sábháilteacht na ndaltaí agus a chuireann coisithe agus rothaithe chun tosaigh.

Tacódh 92% de na tuismitheoirí/caomhnóirí le hoibreacha a fheabhsódh na bealaí siúlóide agus rothaíochta ar scoil.

Suirbhé Taistil na dTuismitheoirí agus na gCaomhnóirí 2021

 

Nuair a cuireadh ceist ar thuismitheoirí/chaomhnóirí i Radharc na Mara cén feabhsú a thacódh lena gcuid páistí siúl, rothaíocht nó scútáil ar scoil, ba iad na freagraí is minice ná:

- Ionaid trasnaithe níos sábháilte (73%)

- Laghdú ar líon na gcarranna ag geata na scoile (57%)

- Laghdú ar luas na tráchta (41%)

 

Tá dearadh curtha le chéile ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun aghaidh a thabhairt ar an imní a léirigh tuismitheoirí/caomhnóirí, agus tá aiseolas á lorg aici ón bpobal ar na moltaí.

 

Cad atá molta i leith Radharc na Mara?

Tá dearadh ‘Crios Scoile’ forbartha do Radharc na Mara,  atá bunaithe ar threoir deartha náisiúnta na mBealaí Sábháilte ar Scoil agus ar rannpháirtíocht leis an scoil.  Baineann na treoir dearaidh siúd ar nós an Lámhleabhar Rothaíochta Náisiúnta agus an Lámhleabhar Dearaidh do Shráideanna Uirbeacha leis an dearadh chomh maith.

 

Gnéithe atá Molta:

- Mullaird bata chun cosc a chur ar pháirceáil ar na cosáin ar bhfuil leanaí ag siúl

- Marcanna bóthair ag aibhsiú na scoile do thiománaithe

- Trasrianta coisithe agus dromchla frithsciortha

- Buail isteach ag Séipéal Muirbheach

- Acomhail níos déine a fhágann go bhfuil acomhal níos giorra ann do leanaí le haghaidh trasnú an bhóthair

- Línte buí dúbailte chun cur in aghaidh gluaisteáin pháirceáilte ag cur bac ar an trácht/ar amharclíne na bpáistí

 

Is féidir na líníochtaí i leith Radharc na Mara a fheiceáil anseo

 

Is féidir léiriú ‘caint tríd’ den líníocht a fheiceáil anseo

 

Bileog le híomhánna Eiliminti Molta