Ráiteas Príobháideachais

 • Eolas fúinne

  Is í Comhairle Cathrach na Gaillimhe an t-aonad rialtais áitiúil a thoghtar go daonlathach i gCathair na Gaillimhe agus faoi fhorálacha na nAchtanna Rialtais Áitiúil (arna leasú) agus forálacha reachtúla éagsúla tá sí freagrach as réimse seirbhísí a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha mhuintir na Cathrach. .

  Is iad príomhfheidhmeanna na Comhairle réimse leathan seirbhísí a chur ar fáil don phobal, lena n-áirítear:

  Na hEalaíona, Forbairt Pobail, forbairt eacnamaíoch, an Comhshaol agus athrú aeráide, rialú tógála, pleanáil, tithíocht, seirbhísí uisce, áineas agus conláiste, páirceanna, iompar, turasóireacht, oidhreacht agus airgeadas.

  Áirítear leis na feidhmeanna tacaíochta laistigh den chomhairle a thacaíonn le hobair na Comhairle:

  TFC, Seirbhísí corparáideacha, airgeadas agus acmhainní daonna.

  Top...

 • Sonraí Teagmhála

  Chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988–2018 (arna leasú) agus an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), is í Comhairle Cathrach na Gaillimhe an ‘rialaitheoir sonraí’ le haghaidh aon sonraí pearsanta a thugann tú dúinn. Má tá aon imní ort faoin gcaoi a mbailímid nó a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta, is féidir dul i dteagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar dpo@galwaycity.ie nó trí ghlaoch a chur ar 091-536400.

  Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tiomanta do chosaint do phríobháideachais nuair a úsáideann tú ár seirbhísí. Míníonn an fógra príobháideachais seo an chaoi a n-úsáidimid faisnéis fútsa agus an chaoi a gcosnaímid do phríobháideachas. Leagtar amach thíos an chaoi a n-úsáidimid do shonraí, ár mbonn dleathach agus an chaoi a slánaímid iad.

  Top...

 • An chaoi a mbailímid do shonraí pearsanta

  Chun an réimse seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnólachtaí na Cathrach, bíonn orainn cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine agus eagraíochtaí a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid. Bailíonn agus próiseálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe líon suntasach ‘sonraí pearsanta’ agus i gcásanna áirithe sonraí pearsanta íogaire ar a dtugtar ‘Sonraí Pearsanta Catagóire Speisialta’ i bhformáidí éagsúla go laethúil. Tugaimid tiomantas do chinntiú go bhfuil na sonraí pearsanta a sholáthraítear:

  • Á bhfáil go dleathach, go cóir agus go trédhearcach
  • Á mbailiú chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
  • Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid a theastaíonn chun na críocha dá bhfuarthas iad
  • Á dtaifeadadh, á stóráil go cruinn agus nuair is gá á gcoinneáil chun dáta
  • Á gcoinneáil don tréimhse a theastaíonn agus ní níos faide, agus i bhfoirm as ar féidir an t-ábhar sonraí a aithint
  • Á bpróiseáil ar bhealach a chinntíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta, lena n-áirítear cosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó mhídhleathach na sonraí

  Cuireann tusa formhór na sonraí pearsanta a phróiseálaimid ar fáil go díreach dúinn ar cheann de na cúiseanna seo a leanas.

  • Déanann tú iarratas ar sheirbhís a chuirimid ar fáil trí fhoirm iarratais a líonadh isteach
  • Scríobhann tú chugainn ar litir nó ar ríomhphost
  • Cuireann tú sonraí ar fáil dúinn ar an nguthán nó go pearsanta
  • Cuireann tú iarratas isteach chun oibriú linn
  • Soláthraíonn tú earraí nó seirbhísí dúinn
  • Úsáideann tú ár suíomh gréasáin
  • Déanann tú ionadaíocht ar eagraíocht nó ar ghrúpa pobail
  • Glacann tú síntiús lenár nuachtlitreacha

  Faighimid faisnéis phearsanta go hindíreach freisin, sna cásanna seo a leanas

  • Déanann gearánach tagairt duit ina gcomhfhreagras gearáin
  • Déanann ionadaí tofa tagairt duit i ngearán thar ceann toghthóra
  • Déanann ionadaí tofa aighneacht ar do shon
  • Tá tríú páirtí ag gníomhú ar do shon, i.e. aturnae, duine muinteartha leat
  • Tugann fostaí de chuid na Comhairle do shonraí teagmhála mar theagmhálaí i gcás éigeandála nó mar mholtóir

  Bailímid sonraí pearsanta freisin nuair atáimid i mbun iniúchadh faoi na cumhachtaí éagsúla a thugtar dúinn. Áirítear leo sin

  • Páirceáil mhídhleathach nó páirceáil rófhada i limistéar faoi leith – clárú cairr
  • Dumpáil mhídhleathach – seiceáil an bhfuil mionsonraí i mbruscar agus úinéirí agus mionsonraí a shainaithint
  • Forbairtí pleanála mídhleathacha – úinéirí agus mionsonraí a shainaithint

  Top...

 • Na sonraí pearsanta a bhailímid

  Bailímid na sonraí pearsanta seo a leanas uait:

  Úsáideoirí seirbhíse/daoine den phobal:

  • Ainm, seoladh, dáta breithe, áit bhreithe, uimhir fóin, seoladh ríomhphoist, sonraí fostaíochta, comhdhéanamh an teaghlaigh, sonraí ioncaim, sonraí bainc, sonraí a bhaineann le cleithiúnaithe agus páistí, PPSN, sonraí árachais, sonraí cáin ioncaim, faisnéis oideachais, stair fostaíochta, íomhánna de charr, cruthúnas ar shaoránacht, tuismitheoirí/caomhnóirí/neasghaol, cruthúnas ar sheoladh, sonraí faoi chionta coiriúla, taifeadadh CCTV, grianghraif ag imeachtaí, grianghraif de do charr agus/nó sonraí mótarchánach, faisnéis ó chlár na dtoghthóirí
  • Faisnéis catagóire speisialta ar nós eitneachta, faisnéis sláinte, ballraíocht i gceardchumann

  Iarrthóir ar phost:

  • Ainm, seoladh, dáta breithe, seoladh ríomhphoist agus uimhir ghutháin, stair fostaíochta, moltóirí, oideachas, stádas imirceach

  Soláthraí earraí nó seirbhísí:

  • Sonraí teagmhála, ainm, seoladh, ríomhphost, seoladh gnó, sonraí íocaíochta billí, uimhir CBL, Deimhnithe Imréitigh Cánach, sonraí árachais, sonraí cuntas bainc, taifid ar oiliúint sláinte agus sábháilteachta

  Top...

 • Cén fáth a mbailímid an fhaisnéis seo?

  Úsáideoirí seirbhíse/daoine den phobal

  • Chun ár bhfeidhmeanna agus ár n-oibleagáidí reachtúla mar údarás áitiúil a chomhlíonadh, mar a leagtar amach i bhforálacha reachtúla éagsúla
  • Chun d’iarratas a phróiseáil maidir le ceann ar bith dár seirbhísí de bhun ár bhfeidhmeanna agus ár n-oibleagáidí reachtúla, agus/nó chun na seirbhísí sin a sholáthar duit
  • Chun cumarsáid éifeachtach agus éifeachtúil a dhéanamh leat mar chuid dár gcaidreamh leat
  • Chun cabhrú le cionta coiriúlachta a bhrath, a chosc, a fhiosrú agus a ionchúiseamh agus chun cabhrú le hord agus sábháilteacht an phobail a chinntiú in áiteanna poiblí (le CCTV)
  • Chun dlíthe tráchta a chur i bhfeidhm (mar shampla, trí thicéid a eisiúint de bharr páirceáil a gcaithfear íoc aisti agus cionta mótarchánach) agus chun dlíthe truaillithe bruscair/dramhaíola a chur i bhfeidhm (mar shampla, trí fhíneálacha a eisiúint as dumpáil mhídhleathach etc.)
  • Chun faisnéis a sholáthar faoinár seirbhísí, má ghlac tú síntiús chun an fhaisnéis sin a fháil
  • Chun gearáin a fhaightear faoinár seirbhísí a fhiosrú
  • Chun cloí le dlí sláinte agus sábháilteachta agus le hoibleagáidí dlí eile

  Iarrthóirí

  • Chun próifíl iarrthóra a chruthú duit más fostaí ionchais thú nó má ainmníodh thú do thoghchán agus chun cumarsáid a dhéanamh leat maidir le d’iarratas

  Conraitheoirí/Soláthraithe/Sainchomhairleoirí

  • Chun tusa/do chomhlacht a bhunú mar sholáthraí ar ár gcórais
  • Chun plé leat faoi thionscadail atá ar bun againn i gcomhar leat
  • Chun thú a íoc agus chun íocaíocht a bhailiú uait

  Top...

 • Ár mBonn Dleathach

  • Tá próiseáil riachtanach le haghaidh taisc a dtugtar faoi chun leas an phobail nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe ionainn mar an rialaitheoir de bhua ár bhfeidhmeanna reachtúla a leagtar amach faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (arna leasú)
  • Tá próiseáil riachtanach le haghaidh comhlíonadh conartha atá eadrainn nó chun céimeanna a iarrann tú a dhéanamh nuair atá conradh á shocrú
  • Tá próiseáil riachtanach chun cloí le hoibleagáid dlí a bhfuilimid faoina réir
  • Gur thug tú toiliú don phróiseáil le haghaidh cuspóir sonrach amháin nó níos mó, ar nós margaíochta mar shampla, nuair a ghlac tú síntiús chun nuacht agus nuashonruithe a fháil faoinár n-eagraíocht
  • Is é ár mbonn dleathach chun sonraí catagóire speisialta a phróiseáil go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun tabhairt faoi fheidhm a thugtar dúinn faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (arna leasú)

  Top...

 • Cé leis a roinnimid do shonraí pearsanta

  D’fhéadfaimis do shonraí a roinnt le tríú páirtithe agus soláthraithe agus conraitheoirí atá ag oibriú ar ár son chun seirbhísí a sholáthar duit.

  D’fhéadfaimis d’fhaisnéis phearsanta a nochtadh do thríú páirtithe freisin má táimid faoi dhualgas d’fhaisnéis a nochtadh nó a roinnt chun cloí le haon oibleagáid dlí (lena n-áirítear oibleagáid faisnéis a roinnt le comhlachtaí stáit eile), nó chun ár dtéarmaí úsáide agus comhaontuithe eile a fhorghníomhú nó a chur i bhfeidhm; nó chun ár gcearta, ár maoin nó sábháilteacht ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint. Áirítear leis sin faisnéis a mhalartú le heagraíochtaí eile chun calaois a chosc agus chun riosca creidmheasa a laghdú.

  D’fhéadfaí faisnéis a thugann tú do roinn amháin i gComhairle Cathrach na Gaillimhe a roinnt le ranna eile sa Chomhairle nuair is gá í a roinnt agus nuair atá an roinnt comhréireach d’fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna reachtúla. Go háirithe, d’fhéadfaí d’fhaisnéis a roinnt le ranna eile sa Chomhairle chun an t-airgead atá dlite do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a fhritháireamh in aghaidh suimeanna atá dlite duitse, de bhun Alt 7 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh. 2), 1983.

  An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
  An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
  Na Coimisinéirí Ioncaim
  An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
  An Garda Síochána
  Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
  Comhairle Chontae Laoise
  Biúró Creidmheasa na hÉireann
  Tusla
  Gnólachtaí Dlí
  Comhlachtaí Poiblí Éireannacha
  An tSeirbhís Cúirteanna
  An Roinn Cosanta
  An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
  An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
  Fiontraíocht Éireann
  Uisce Éireann

  Top...

 • Cá fhad a choinnímid d’fhaisnéis?

  Ní choinnímid do shonraí pearsanta níos faide ná mar a theastaíonn nó atá riachtanach. Cinneann an dlí, riachtanais ghnó agus ár gceanglais rialála an tréimhse a gcaithfear faisnéis a choinneáil. Leagtar amach ár dtréimhsí coinneála sa Pholasaí Náisiúnta Coinneála. Tabhair faoi deara go bhfuil an polasaí coinneála sin á athbhreithniú faoi láthair.

  Top...

 • Do shonraí pearsanta a chosaint

  Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil do shonraí pearsanta slán. Chun rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a chosc, tá nósanna imeachta iomchuí teicniúla, fisiciúla agus eagraíochtúla i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an fhaisnéis a bhailímid fút a chosaint agus a choinneáil slán.

  Top...

 • Fianáin

  Úsáideann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fianáin chun staitisticí suíomh gréasáin a ghabháil faoin leibhéal gníomhaíochta ar an suíomh gréasáin. Bailítear an fhaisnéis sin chun gur féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe struchtúr agus feidhmiúlacht an tsuímh a fheabhsú agus chun oibleagáid dlí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a chomhlíonadh maidir le gníomhaíocht suíomh gréasáin a thuairisciú don Choimisiún Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht www.noac.ie. Ní bhailíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe fianáin a sainaithníonn daoine ar leith. www.noac.ie. Galway City Council does not collect cookies which identify individuals.

  Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a chuireann suíomhanna gréasáin ar do ríomhaire nuair a thugann tú cuairt orthu. Tá sé d’aidhm leo an suíomh a oibriú, taithí an úsáideora a fheabhsú agus/nó gníomhaíocht an úsáideora a dhéanamh níos éifeachtúla. Is féidir úsáid fianán a rialú ar bhrabhsálaithe gréasáin trí shocruithe na mbrabhsálaithe..

  Tá níos mó eolais faoi fhianáin, lena n-áirítear na fianáin a socraíodh agus an chaoi lena mbainistiú agus lena scriosadh, ar fáil ar www.allaboutcookies.org.

  Top...

 • Cá bpróiseáiltear d’fhaisnéis phearsanta?

  Próiseálann ár bhfoireann i gComhairle Cathrach na Gaillimhe d’fhaisnéis phearsanta. Úsáidimid conraitheoirí freisin a oibríonn in áiteanna eile in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe. D’fhéadfaimis conraitheoirí a úsáid atá lonnaithe san Aontas Eorpach nó i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

  Ní aistreoimid ná ní phróiseálaimid sonraí lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, mura bhfuil do thoiliú sonrach againn nó má theastaíonn sé de bharr chineál na próiseála.

  Ceanglaítear ar phróiseálaithe uile na faisnéise pearsanta a bhaineann le saoránaigh an Aontais Eorpaigh cloí le GDPR.

  Top...

 • Do chearta cosanta sonraí

  1. An ceart chun faisnéis a fháil

  Tugtar cuid den fhaisnéis ardleibhéil a theastaíonn duit san fhógra príobháideachais seo. Tugtar fógraí príobháideachais sonracha ar fheidhmeanna éagsúla na Comhairle.

  2. An ceart chun rochtain a fháil ar fhaisnéis

  Tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta a choinnímid fút a iarraidh. Tugtar iarratas ar rochtain ó ábhar air sin. Nuair a fhaighimid iarratas uait caithfimid cóip de do shonraí pearsanta a chur ar fáil duit laistigh de mhí féilire amháin.

  Má theastaíonn uait iarratas a dhéanamh ar do thaifid a fheiceáil, seol ríomhphost chuig dpo@galwaycity.ie. Ach ní féidir linn aon chuid de do thaifead a thaispeáint duit ina bhfuil:

  • faisnéis faoi dhaoine eile atá faoi rún nó
  • sonraí a cheapann gairmí a dhéanfaidh díobháil thromchúiseach do d’fholláine fhisiciúil nó mheabhrach nó d’fholláine fhisiciúil nó mheabhrach duine eile nó
  • má cheapaimid má thugaimid an fhaisnéis duit go stopfar muid ag cosc nó ag brath cora

  Baineann sé seo le sonraí pearsanta ar pháipéar nó i dtaifid leictreonacha.

  3. An ceart chun ceartú

  Má tá do shonraí pearsanta míchruinn ceartóimid iad gan moill mhíchuí. Iarrtar ort an fhaisnéis cheart a thabhairt dúinn ionas gur féidir linn í a cheartú.

  Má tá na sonraí pearsanta a choinnímid fút neamhiomlán, tabhair an fhaisnéis bhreise dúinn ionas gur féidir linn an fhaisnéis a choinnímid a chomhlánú.

  4. An ceart chun scriosta (an ceart go ndéanfaí dearmad ort)

  I gcúinsí áirithe, d’fhéadfá a iarraidh go scriosfaí do shonraí/fhaisnéis phearsanta, mar shampla:

  • nuair nach dteastaíonn do shonraí/fhaisnéis phearsanta níos mó don chúis ar bailíodh iad/í ar an gcéad dul síos
  • nuair a bhaineann tú do thoiliú dúinn chun d’fhaisnéis a úsáid (mura bhfuil aon chúis dhleathach eile againn í a úsáid)
  • nuair nach bhfuil aon chúis dhleathach d’fhaisnéis a úsáid
  • nuair is ceanglas dlí é an fhaisnéis a scriosadh

  Nuair a roinntear d’fhaisnéis phearsanta le daoine eile, déanfaimid ár ndícheall a chinntiú go gcomhlíonann siad siúd atá ag úsáid d’fhaisnéise pearsanta d’iarratas ar scriosadh.

  Tabhair faoi deara nach féidir linn d’fhaisnéis a scriosadh sa chás:

  • go bhfuil ceangal orainn í a choinneáil de réir an dlí
  • go n-úsáidtear í ar mhaithe le saoirse chun tuairimí a nochtadh
  • go n-úsáidtear í chun críocha sláinte poiblí
  • gur le haghaidh taighde eolaíochta nó staire í, nó chun críocha staitistiúla agus go mbeadh an fhaisnéis neamh-inúsáidte gan í
  • go bhfuil sí riachtanach le haghaidh éilimh dhlíthiúla.

  5. An ceart chun iniomparthacht sonraí

  Tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí d’fhaisnéis phearsanta ar ais duit nó do sholáthraí seirbhíse eile de do rogha féin i bhformáid a úsáidtear go coitianta. Tugtar iniomparthacht sonraí air sin.

  Ach níl sé sin i bhfeidhm seachas má táimid ag úsáid do shonraí pearsanta le toiliú (ní má cheanglaítear orainn de réir an dlí é), má thugtar faoin bpróiseáil trí mhodhanna uathoibrithe, nó nuair a thugtar faoin bpróiseáil ar bhonn conartha eadrainn.

  6. An ceart chun agóide in aghaidh próiseáil sonraí pearsanta

  Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh in aghaidh cineálacha áirithe próiseála ar do shonraí pearsanta má dhéantar é chun leas an phobail nó faoi údarás oifigiúil. Sin an phróiseáil a dhéanaimid san údarás áitiúil.

  Ach má cheadaítear an t-iarratas sin, d’fhéadfaí moill a chruthú nó cosc a chur orainn an tseirbhís sin a sholáthar.

  7. An ceart chun srianta

  Tá sé de cheart agat a iarraidh orainn stopadh ag úsáid d’fhaisnéise pearsanta nó an méid a n-úsáidimid í lena aghaidh a shrianadh.

  Nuair atá srian ar na sonraí, ní féidir iad a úsáid seachas chun na sonraí a stóráil go slán, agus le do thoiliú chun éilimh dhlíthiúla a láimhseáil agus daoine eile a chosaint, nó nuair is chun leas an phobail é.

  Nuair a dheonaítear srianadh ar úsáid, cuirfimid ar an eolas thú sula leanaimid ar aghaidh ag úsáid d’fhaisnéise pearsanta.

  Tá sé de cheart agat a iarraidh orainn stopadh ag úsáid d’fhaisnéise pearsanta le haghaidh aon seirbhíse de chuid na comhairle. Ach má cheadaítear an t-iarratas sin, d’fhéadfaí moill a chruthú nó cosc a chur orainn an tseirbhís sin a sholáthar.

  Nuair is féidir déanfaimid iarracht d’iarratas a chomhlíonadh, ach d’fhéadfadh go mbeadh orainn faisnéis a choinneáil nó a úsáid mar go gceanglaítear orainn de réir an dlí é.

  8. An ceart gan a bheith faoi réir cinnteoireacht uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú

  Tá sé de cheart agat gan a bheith faoi réir cinnidh bunaithe go hiomlán ar phróiseáil uathoibrithe. Is próiseáil “uathoibrithe” an phróiseáil a dhéantar gan idirghabháil an duine agus nuair a eascraíonn éifeachtaí dlí aisti nó nuair a théann sí i bhfeidhm go suntasach ort.

  Ceadaítear próiseáil uathoibrithe le do thoiliú sainráite, nuair a theastaíonn sí le haghaidh comhlíonadh conartha nó nuair a údaraítear í le dlí an Aontais Eorpaigh nó na hÉireann.

  Ní úsáideann an Chomhairle próiseáil uathoibrithe faoi láthair.

  Top...

 • Cén áit ar féidir liom comhairle a fháil nó gearán a dhéanamh?

  Tá Oifigeach Cosanta Sonraí againn a chinntíonn go n-urraímid do chearta agus go gcomhlíonaimid an dlí. Má tá aon imní ort nó aon cheist agat faoin gcaoi a bpléimid le do shonraí pearsanta, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar

  An tOifigeach Cosanta Sonraí
  Halla Cathrach na Gaillimhe
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh
  H91 X4K8

  Ríomhphost: dpo@galwaycity.ie
  Guthán 091-536400

  Féadfaidh tú gearán a chur faoi bhráid an Choimisinéara Cosanta Sonraí maidir lenár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta. Scríobh chuig an gCoimisinéir Cosanta Sonraí leis an form seo atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí agus seol í chuig info@dataprotection.ie nó chuig: An Coimisiún um Chosaint Sonraí, 21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28. Teileafón 0761 104 800 or 0578 684 800

  Top...

 • Athruithe ar an bhfógra príobháideachais seo

  D’fhéadfaí an fógra príobháideachais seo a nuashonrú chun athruithe ar ár seirbhísí a léiriú mar aon leis an gcaoi a gcomhlíonaimid reachtaíocht cosanta sonraí. Molaimid duit an fógra seo a athbhreithniú go rialta.

  Rinneadh an nuashonrú is deireanaí ar an bhfógra seo an 1 Aibreán 2019.

  Top...