Cáin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe

Mhol Tithíocht do Chách – Plean Nua Tithíochta d’Éirinn de chuid an Rialtais cáin nua chun talamh folamh a ghníomhachtú chun críocha cónaithe mar chuid den Conair chun an Soláthar Nua Tithíochta a Mhéadú.

Tugadh an Cháin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe isteach san Acht Airgeadais 2021. Tá an próiseas chun talamh lena mbaineann an cháin a shainaithint ar bun anois agus beidh an cháin iníoctha ó 2024 ar aghaidh.

Is é cuspóir na cánach talamh atá seirbhísithe agus criosaithe d’úsáid chónaithe nó d’úsáid mheasctha, lena n-áirítear úsáid chónaithe, a ghníomhachtú chun soláthar tithíochta a mhéadú agus chun athnuachan ar thailte folmha agus díomhaoin i suíomhanna uirbeacha a chinntiú. Tá na láithreacha seo aitheanta laistigh de phleananna reachtúla úsáide talún mar shuímh oiriúnacha do thithíocht agus bhain siad leas as infheistíocht sna príomhsheirbhísí chun tacú le soláthar tithíochta.. 

Tá dhá chuid sa phróiseas RZLT

1) Aithint agus mapáil na talún i raon feidhme na cánach. Déanann údaráis áitiúla é seo trí dhréachtaí agus léarscáileanna forlíontacha a fhoilsiú – féach thíos.

2) Riar na cánach, a bheidh le déanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim ó 2024 ar aghaidh. 

CTCC Amlíne

Talamh faoi dhliteanas CTCC a shainaithint

Déantar talamh atá faoi dhliteanas CTCC a shainaithint trí phróiseas céimnithe mar atá leagtha amach thíos.

 Céim na ndréacht-léarscáileanna — dúnadh na haighneachtaí

 Rinne Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-léarscáil den talamh a mheastar a bheith faoi raon feidhme CTCC ar an 1 Samhain 2022 a ullmhú agus a fhoilsiú.  D’fhéadfaí aighneachtaí a dhéanamh maidir le talamh ar an dréacht-léarscáil suas go dtí an 1 Eanáir 2023.  D ’fhéadfadh aighneachtaí agóid a dhéanamh maidir le talamh a chur san áireamh ar an dréacht-léarscáil, an dáta a measadh go raibh talamh laistigh de raon feidhme na cánach, nó athrú ar chriosú a iarraidh. D’fhéadfadh aighneachtaí talamh breise a mheastar a bheith faoi raon feidhme na cánach a shainaithint freisin.

Má rinne tú aighneacht ar an dréacht-léarscáil a bhaineann le talamh atá i d’úinéireacht, bhí Comhairle Cathrach na Gaillimhe i dteagmháil leat maidir le toradh a mbreithnithe ar d’aighneacht. 

Céim na léarscáile forlíontaí — táthar ag oscailt na n-aighneachtaí go dtí an 1 Meitheamh 2023

Mar thoradh ar aighneachtaí a rinneadh ar na dréacht-léarscáileanna nó mar gheall ar leasuithe ar chriosuithe nó ar stádas seirbhísithe nó toisc faisnéis eile a bheith ar fáil lena sainaithnítear talamh, d’ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe  léarscáil fhorlíontach den talamh a mheastar a bheith faoi raon feidhme CTCC amhail ón 1 Aibreán 2023.

 

Tá an léarscáil fhorlíontach ar fáil thíos agus  sna hOifigí Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8 ó 9:00am go 4.00pm, Luan go hAoine.

Féadfaidh aon duine nó aon pháirtí leasmhar aighneachtaí a dhéanamh i leith talún ar an léarscáil fhorlíontach ón 1 Bealtaine 2023 go dtí an 1 Meitheamh 2023. Déantar plé sa bhreis leis seo i mionsonraí thíos.

 Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil réadmhaoin chónaithe faoi réir CTCC má tá siad faoi réir Cánach Maoine Áitiúla, cé go bhfuil siad san áireamh ar an léarscáil. Ní gá aighneacht a dhéanamh chun an cineál réadmhaoine cónaithe seo a bhaint den léarscáil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir aighneachtaí a dhéanamh ag an gcéim seo ach amháin maidir le talamh atá sa léarscáil fhorlíontach.  Níor cheart aighneachtaí a dhéanamh maidir le talamh a bhí ar na dréacht-léarscáileanna a d’fhoilsigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mí na Samhna 2022.

Is féidir le haighneachtaí dúshlán a thabhairt maidir le tailte áirithe a áireamh ar an léarscáil fhorlíontach ar an mbonn nach gcomhlíonann na tailte sin na critéir atá leagtha amach sa reachtaíocht ábhartha; an dáta ar a meastar go gcomhlíonann an talamh na critéir seo; nó is féidir athrú criosaithe a iarraidh. Níor chóir go n-aithneofaí le haighneachtaí talamh breise a bhfuil an chuma air go gcomhlíonann sé na critéir mar nach bhfuil aon fhoráil ann chun talamh nua a chur leis na léarscáileanna ag an gcéim seo sa phróiseas. Aon talamh breise ar cosúil go gcomhlíonann sé na critéir, féadfar é a shainaithint le linn an phróisis aighneachtaí a dhéanfar mar chuid den nuashonrú bliantúil ar na léarscáileanna ó 2024 ar aghaidh.

 

Ag déanamh aighneachta

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh chuig:

 • Dúshlán a dhéanamh maidir le talamh a chur ar an léarscáil má mheasann an t-úinéir nach gcomhlíonann an talamh na critéir a chinneann an talamh i scóip.
 • Dúshlán a thabhairt don dáta a mheastar an talamh a bheith laistigh de scóip
 • Iarr ar athrú criosaithe.
 • Talamh breise a aithint a d’fhéadfadh teacht faoin scóip (don dréachtléarscáil amháin)

Tabhair do d’aire le do thoil go gcaithfidh d’aighneacht an suíomh a shainaithint go soiléir agus breac-chuntas a thabhairt ar an athrú (i.e. talamh a chur san áireamh nó a eisiamh ar léarscáil údaráis áitiúil, nó an dáta ar chomhlíon an láithreán na critéir le cur ar an léarscáil den chéad uair) ar an léarscáiliú Cánach Talún Criosaithe Cónaithe. atá á lorg agat, chomh maith le bonn cirt a thabhairt don athrú atá á lorg. Ní mór don aighneacht na critéir atá leagtha amach in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a bhfuil tú ag brath orthu a lua i d’aighneacht le go mbeidh an talamh laistigh nó lasmuigh den scóip. Féadfaidh an t-údarás áitiúil faisnéis bhreise a iarraidh freisin tar éis duit d’aighneacht a fháil (m.sh. cruthúnas úinéireachta nó tuilleadh faisnéise).  

Aighneachtaí úinéirí talún

Má tá aighneacht á déanamh agat maidir le talamh ar leatsa nó thar ceann an úinéara talún, tabhair faoi deara le do thoil:

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Ní mór léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis a thaispeánann an réadmhaoin ar scála cuí, 1:1000 (ceantair uirbeacha) nó 1:2500 (ceantair thuaithe) atá oiriúnach chun an talamh atá i gceist a aithint, a bheith ag gabháil le haighneachtaí ó úinéir talún maidir lena thalamh féin. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-údarás áitiúil cruthúnas ar úinéireacht an láithreáin a iarraidh.
 • Má tá do thalamh ar an léarscáil, b'fhéidir gur mhaith leat aird an údaráis áitiúil a thabhairt ar ábhair a thaispeánann nach bhfuil an talamh laistigh de scóip na cánach, nó nach bhfuil an dáta ar measadh an talamh laistigh den scóip ceart agus nár cheart. a athrú.
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 – ba chóir d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise le breithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éileamh maidir le nádúr seirbhísithe na talún nó aon eisiaimh ar cheart a chur i bhfeidhm. Ní mór tagairt a dhéanamh do na critéir seo freisin má fhéachann an aighneacht le talamh breise a chur ar an léarscáil.
 • Ba chóir go leagfadh an aighneacht amach aon údar atá le talamh a chuimsiú nó a eisiamh, ag tagairt do na critéir sa reachtaíocht.
 • Má tá aighneacht á déanamh agat maidir le criosú, tabhair faoi deara le do thoil nach féidir aighneacht ag iarraidh athrú ar chriosú a dhéanamh ach amháin maidir le talamh atá ar an léarscáil cheana féin.
 • Sa chás go bhfuil athrú ar chriosú úsáid talún á lorg, ba chóir don úinéir talún a leagan amach cén fáth a bhfuil an t-athrú ar chriosú ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair, chomh maith le haon imthosca eile ar mian leo a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil. aird.

Aighneachtaí Tríú Páirtí

Má tá aighneacht á déanamh agat faoi thalamh nach leat é, is aighnitheoir tríú páirtí tú. Ní féidir le tríú páirtithe aighneacht a dhéanamh maidir le criosú.

Ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh i d’aighneacht

 • D'ainm agus do sheoladh
 • Faisnéis chun an talamh a shainaithint - cur síos scríofa, Eircode nó léarscáil leis an limistéar imlínithe. I gcás nach féidir leis an údarás áitiúil an talamh a shainaithint b’fhéidir nach mbeidh siad in ann an aighneacht a chur san áireamh.
 • Maidir le talamh ar an léarscáil, b’fhéidir gur mhaith leat aird an údaráis áitiúil a thabhairt ar ábhair a thaispeánann nach bhfuil an talamh laistigh de scóip na cánach, nó nach bhfuil an dáta ar measadh an talamh laistigh den scóip ceart agus gur cheart é a athrú. .
 • Nach bhfuil an talamh ar an dréachtléarscáil faoi láthair agus an bhfuil d'aighneacht ag moladh gur cheart é a mheas mar scóip don cháin?
 • Tagairt do chritéir in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 – ba chóir d'aon aighneacht tagairt a dhéanamh dóibh seo mar aon le fianaise le breithniú ag an údarás áitiúil chun tacú le haon éileamh maidir le nádúr seirbhísithe na talún nó aon eisiaimh ar cheart a chur i bhfeidhm. Ní mór tagairt a dhéanamh do na critéir seo freisin má fhéachann an aighneacht le talamh breise a chur ar an léarscáil.
 • Ba chóir go leagfadh an aighneacht amach aon údar atá le talamh a chuimsiú nó a eisiamh, ag tagairt do na critéir sa reachtaíocht.

 

Cén fhormáid ar cheart an aighneacht a dhéanamh?


 Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

 • Úsáid a bhaint as an tairseach aighneachtaí ar líne tar éis clárúcháin ag consult.galwaycity.ie
 • Trí ríomhphost chuig rzlt@galwaycity.ie agus
 • Sa phost chuig an bPleanálaí Sinsearach, An Roinn Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8.

 

Beidh na léarscáileanna dá dtagraítear thuas agus CCanna ar fáil lena n-iniúchadh ag na láithreacha seo a leanas:

 • Ar líne ag consult.galwaycity.ie nó www.galwaycity.ie
 • Oifigí Pleanála, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8 ó 9:00am go 4.00pm, Luan go hAoine.

 

Maidir le haon aighneacht a dhéanamh, bíodh sé ag an úinéir talún nó ag tríú páirtí, tabhair faoi deara iad seo a leanas le do thoil:

 

 • Bailítear an fhaisnéis phearsanta (sonraí) a bhailítear le linn an phróisis chomhairliúcháin chun críche aighneachtaí a fháil agus chun déileáil leo.
 • Is féidir na sonraí teagmhála a thugtar a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le haighnitheoir a mhaíonn gur úinéir talún é ar shuíomh ar leith. Is éard a bheidh i gceist leis seo ná fianaise a iarraidh de réir mar is gá chun a n-úinéireacht ar an láithreán a chruthú, de réir 653D(4) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 nó tuilleadh faisnéise a iarraidh ón úinéir talún de réir 653E(2) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.
 • Féadfaidh údarás áitiúil, nuair a mheasann sé go bhfuil gá leis chun críocha an cinneadh a dhéanamh, laistigh de 21 lá ón dáta dá dtagraítear in 653D(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, tuilleadh faisnéise a iarraidh ar Uisce Éireann, an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta. nó ó dhuine dá dtagraítear in airteagal 28 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001.
 • Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a bpróiseálann Comhairle Cathrach na Gaillimhe Sonraí Pearsanta, féach ar ár Ráiteas Príobháideachta
 • Sainaithin, le do thoil, aon chuid de d'aighneacht ina bhfuil sonraí pearsanta nó íogaire tráchtála nach mian leat go bhfoilseofaí iad.

 

Cad a Tharlaíonn Ar Aghaidh

Déanfar gach aighneacht scríofa a mheas. Déanfaidh an t-údarás Áitiúil cinneadh scríofa maidir le haighneachtaí ó úinéirí talún. I measc na bpríomhchéimeanna a thógfaidh an t-údarás áitiúil sula bhfoilseofar léarscáil dheiridh tá, ach níl siad teoranta do na nithe seo a leanas.

Le haghaidh aighneachtaí a rinneadh ar an Dréacht-léarscáil

I gcás ina n-iarrann úinéir talún go n-eisiafaí a láithreán ón dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith i raon feidhme, nó go gcuireann sé in aghaidh an dáta ónar chomhlíon talamh ar an léarscáil na critéir sin, ní mór don údarás áitiúil fógra a thabhairt don úinéir faoina chinneadh talamh a choinneáil nó a eisiamh ón dréacht-léarscáil tráth nach déanaí ná an 1 Aibreán 2023.
Ní mór don úinéir talaimh achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneacht úinéir talún ar an dréachtléarscáil, a thaisceadh ag an úinéir talún leis an mBord Pleanála roimh 1ú Bealtaine 2023.


Léarscáil Fhorlíontach
Ní mór aighneachtaí maidir le talamh atá sainaitheanta ar an léarscáil fhorlíontach amháin a dhéanamh tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2023. 
Foilseofar aighneachtaí a fhaightear maidir leis an léarscáil fhorlíontach ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil roimh 11ú Meitheamh 2023 (nóta: sonraípearsanta, i.e. déanfar ainm, seoladh tíolactha agus sonraí teagmhála an tíolactha a bhaint amach, ach foilseofar suíomh tailte lena mbaineann an aighneacht mar aon le forais na haighneachta).
Sa chás go n-iarrann úinéir talún a láithreán a eisiamh ón dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann sé na critéir maidir le bheith i scóip, nó tugann sé dúshlán an dáta as ar chomhlíon talamh ar an léarscáil na critéir seo, ní mór don údarás áitiúil a chinneadh a chur in iúl don úinéir tráth nach déanaí ná 1 ú Aibreán 2023.
Sa chás gur mian le húinéir talún achomharc a dhéanamh ar chinneadh ón údarás áitiúil gan talamh a eisiamh ar an léarscáil fhorlíontach leis an mBord Pleanála, ní mór dóibh é sin a dhéanamh faoin 1 Meán Fómhair 2023.


Ní mór don údarás áitiúil — a léiríonn toradh aon achomhairc chuig an mBord, aon eisiamh ar léarscáileanna de bhun cinntí a rinne na húdaráis áitiúla mar fhreagra ar aighneachtaí a rinneadh nó athruithe ar chriosú — léarscáil dheiridh a ullmhú agus a fhoilsiú faoin 1 Nollaig 2023.


I gcás inar iarr úinéir talaimh athrú ar chriosú a gcuid talún, déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastóireacht ar an aighneacht agus breithneoidh sé cibé acu ar cheart nó nár cheart athrú a dhéanamh. (Ní dhéanfar tionscnamh ar an bpróiseas athraithe ach amháin tar éis meastóireacht a dhéanamh ar aon iarratais ar athrú criosaithe a dhéantar maidir leis na dréachtléarscáileanna agus na léarscáileanna forlíontacha chun ligean do gach iarratas ar athruithe ar chriosú a mheas le chéile)
Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas ar fáil in ‘Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe— Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’ mar atá foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta anseo

An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil?

Tá go dtí an 1 Bealtaine 2023 ag úinéir talún achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí a rinneadh maidir leis an dréachtléarscáil chuig an mBord Pleanála agus go dtí an 1 Meán Fómhair 2023 chun achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis áitiúil maidir le haighneachtaí maidir leis an léarscáil fhorlíontach. Ní mór achomhairc a dhéanamh i scríbhinn ag leagan amach na forais achomhairc. Níl aon fhorálacha ann do thríú páirtí achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh údaráis áitiúil talamh a choinneáil nó a bhaint de dhréacht nó de léarscáil fhorlíontach.

How can I find out further information about the mapping and submissions process?

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil ar an bpróiseas dréacht-léarscáileanna nó ar aighneacht a dhéanamh seiceáil le do thoil ‘Do Cheisteanna Freagraí’ atá le fáil anseo [nasc]. Má bhaineann do cheist le limistéar talún ar leith nó mura bhfuil an freagra le fáil sna CCanna déan teagmháil leis an Roinn Pleanála.

Tá tuilleadh faisnéise ar an bpróiseas ar fáil freisin trí ‘Cáin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe - Treoirlínte d’Údaráis Phleanála’. anseo

Mar atá leagtha amach thuas, tá dhá chuid sa phróiseas RZLT. Ceanglaítear ar údaráis áitiúla tabhairt faoin léarscáiliú a shainaithníonn an talamh atá faoi réir na cánach, lena n-áirítear nuashonrú bliantúil ar an léarscáil deiridh a fhoilseofar an 1 Nollaig 2023. Ina dhiaidh sin, is iad na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfaidh riaradh na cánach. .

Toisc nach riarann an t-údarás áitiúil an cháin ní féidir linn aon cheist a fhreagairt maidir le riar na cánach. Ba cheart gach ceist maidir le riar na cánach a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Ag féachaint do róil na n-údarás áitiúil agus na gCoimisinéirí Ioncaim faoi seach sa phróiseas RZLT, ba cheart fiosrúcháin maidir leis an léarscáiliú a chur chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Áirítear leis seo fiosruithe ar;

 • Critéir le cur ar an Dréachtléarscáil
 • Aighneachtaí ar an Dréachtléarscáil
 • Cinntí ar an Dréachtléarscáil
 • Léarscáil bhreise
 • Aighneachtaí ar léarscáil bhreise
 • Cinntí ar an mapa Forlíontach
 • Aighneachtaí criosaithe
 • Achomhairc (nach mór a chur faoi bhráid an Bhoird Pleanála)
 • Léarscáil deiridh
 • Léarscáil Deiridh athbhreithnithe bhliantúil

Ba chóir ceisteanna faoi riaradh na cánach a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim – Áirítear leis seo fiosruithe ar;

 • Cad is láithreán ábhartha ann chun críche RZLT
 • Daoine faoi dhliteanas
 • Méid na cánach talún criosaithe cónaithe
 • Oibleagáid clárú
 • Oibleagáid ar an duine faoi dhliteanas tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh
 • Laghduithe
 • Cáin talún criosaithe cónaithe a chur siar.

 

Cad a dhéanfaidh mé más Úinéir Tí mé.

Tá mo theach agus mo ghairdín ar an léarscáil. Cad é an iarmhairt?

Aithnítear do theach agus do ghairdín ar an léarscáil toisc go gcomhlíonann sé na critéir don cháin, atá bunaithe ar chriosú cónaithe faoi stiúir agus seirbhísiú de réir infrastruchtúir atá oiriúnach do sholáthar tithíochta. Níl an cháin dlite ar an teach agus ar an ngairdín, fad is atá an teach faoi réir Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

An gá dom aighneacht a dhéanamh?

Ní gá. Fiú má shainaithnítear do theach ar na léarscáileanna, níl áitribh chónaithe faoi dhliteanas cáin a íoc sa chás go bhfuil siad faoi réir CMÁ.

Cad a tharlóidh má tá mo ghairdín níos mó ná 0.4047ha (1 acra) -

Má tá do ghairdín níos mó ná an méid seo, ansin caithfidh tú clárú don RZLT leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach ní bheidh do theach ná do ghairdín faoi dhliteanas cánach. Beidh tú in ann clárú le haghaidh RZLT ó dheireadh 2023 ar aghaidh. Ní gá aon bheart a dhéanamh chun clárú faoi láthair. Féach ioncam.ie le haghaidh sonraí níos gaire don am.

 

Bosca téacs leathanaigh Ghréasáin – molta le húsáid ar leathanaigh ghréasáin.

Critéir le cur san áireamh sa léarscáil

Sonraíonn Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997:-

Sa Chuid seo, aon tagairt do thalamh a shásaíonn na critéir iomchuí is tagairt í do thalamh atá —

(a) san áireamh i bplean forbartha, de réir alt 10(2)(a) d’Acht 2000, nó plean limistéir áitiúil, de réir alt 19(2)(a) d’Acht 2000, arna chriosú —

              (i) le haghaidh úsáide cónaithe amháin nó go príomha, nó

              (ii) do mheascán úsáidí, lena n-áirítear úsáid chónaithe,

(b) go bhfuil sé réasúnach a mheas go bhféadfadh rochtain a bheith aige, nó go bhfuil baint aige, le bonneagar agus áiseanna poiblí, lena n-áirítear bóithre agus cosáin, soilsiú poiblí, draenáil shéarach bréan, draenáil uisce dromchla agus soláthar uisce, is gá chun teaghaisí a fhorbairt agus a bhfuil toilleadh seirbhíse dóthanach ar fáil d’fhorbairt den sórt sin, agus,

(c) go bhfuil sé réasúnach a mheas nach ndéanann nithe difear, ó thaobh a riocht fisiciúil, go leor leor chun cosc a chur ar sholáthar teaghaisí, lena n-áirítear éilliú nó láithreacht iarsmaí seandálaíochta nó stairiúla atá ar eolas, ach nach talamh é.—

              (i) dá dtagraítear i mír (a)(i) agus, ag féachaint d’fhorbairt amháin (de réir bhrí Acht 2000) nach forbairt neamhúdaraithe (de réir bhrí Acht 2000), atá in úsáid mar áitreabh , ina bhfuil trádáil nó gairm á seoladh, atá faoi dhliteanas rátaí tráchtála, a bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuiltear á húsáid chun seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí limistéir chónaithe chóngaracha,

              (ii) dá dtagraítear i mír (a)(ii), mura bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuil an talamh folamh nó díomhaoin,

              (iii) go bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuil sé riachtanach le haghaidh áitíochta, nó go bhfuil sé lárnach d’áitiú ag —

                             (I) bonneagar agus saoráidí sóisialta, pobail nó rialtais, lena n-áirítear bonneagar agus saoráidí a úsáidtear chun críocha riaracháin phoiblí nó chun oideachas nó cúram sláinte a sholáthar,

                             (II) áiseanna agus bonneagar iompair,

                             (III) bonneagar agus áiseanna fuinnimh,

                             (IV) bonneagar agus áiseanna teileachumarsáide,

                             (V) bonneagar agus áiseanna uisce agus fuíolluisce,

                             (VI) bonneagar bainistíochta agus diúscartha dramhaíola, nó,

                             (VII) bonneagar áineasa, lena n-áirítear áiseanna spóirt agus clóis súgartha,

              (iv) atá faoi réir ainmniú reachtúil a d'fhéadfadh cosc a chur ar fhorbairt, nó

              (v) ar a bhfuil an tobhach ar láithreáin thréigthe iníoctha de réir an Achta um Láithreáin Thréigthe 1990.

 


Feedback

IMAGE: Your Europe Logo