Scoil Bhríde - Slite Sábhailte Chun na Scoile

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí - Samhain 2022

Tá an Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí, ina shonraítear an t-aiseolas a fuarthas, na comhairliúcháin a rinneadh agus ‘Na Chéad Chéimeanna Eile’ ar fáil anois.

Tuarascáil ar Thoradh an Chomhairliúcháin Phoiblí

 

Crios Scoile Scoil Bhríde – Comhairliúchán Poiblí, Mí Bhealtaine na bliana 2022

Réamhrá

Mar chuid den chlár Bealaí Sábháilte ar Scoil (BSAS), tá teagmháil á dhéanamh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le pobal scoile Scoil Bhríde chun dearadh ‘aghaidh na scoile’ a fhorbairt chun á dhéanamh níos sábháilte do leanaí atá ag siúl, ag rothaíocht agus ag scútáil ar scoil. Rachaidh an dearadh chun tairbhe freisin do chónaitheoirí agus do chomaitéirí a mbíonn ag siúl agus ag rothaíocht trína gcomharsanacht.

 
Tacóidh 93% de thuismitheoirí/chaomhnóiri Scoil Bhríde leis na hoibreacha ar aghaidh na scoile a fheabhsaíonn sábháilteacht na ndaltaí agus a chuireann coisithe agus rothaithe chun tosaigh.

Tacódh 94% de na tuismitheoirí/caomhnóirí le hoibreacha a fheabhsódh na bealaí siúlóide agus rothaíochta ar scoil.

(Mí Nollaig na bliana  2021 – Suirbhé Taistil na dTuismitheoirí agus na gCaomhnóirí)

 

Nuair a cuireadh ceist ar thuismitheoirí/chaomhnóirí i Scoil Bhríde cén feabhsú a thacódh lena gcuid páistí siúl, rothaíocht nó scútáil ar scoil, ba iad na freagraí is minice ná:

- Cosáin nua/feabhsaithe (53%)

- Ionaid trasnaithe níos sábháilte (53%)

- Laghdú ar luas na tráchta (44%)

- Rotharbhealaí nua/feabhsaithe (38%)

 

Tá dearadh curtha le chéile ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun aghaidh a thabhairt ar an imní a léirigh tuismitheoirí/caomhnóirí, agus tá aiseolas á lorg aici ón bpobal ar na moltaí.

 

Cad atá molta i leith  Scoil Bhríde?

Tá dearadh ‘Crios Scoile’ forbartha do Scoil Bhríde,  atá bunaithe ar threoir deartha náisiúnta na mBealaí Sábháilte ar Scoil agus ar rannpháirtíocht leis an scoil.

Baineann na treoir dearaidh siúd ar nós an Lámhleabhar Rothaíochta Náisiúnta agus an Lámhleabhar Dearaidh do Shráideanna Uirbeacha leis an dearadh chomh maith.

 

Gnéithe atá Molta:

- Mullaird bata chun cosc a chur ar pháirceáil ar na cosáin ar bhfuil leanaí ag siúl

- Marcanna bóthair ag aibhsiú na scoile do thiománaithe

- Trasrianta coisithe ardaithe a ligeann do na leanaí trasnú agus do na gluaisteáin a mhoilliú

- Cosáin Leanúnacha ag tabhairt ‘tosaíocht an amhairc’ do choisithe agus a mhoillíonn carranna

- Acomhail níos déine a fhágann go bhfuil acomhal níos giorra ann do leanaí le haghaidh trasnú an bhóthair

- Línte buí dúbailte chun cur in aghaidh gluaisteáin pháirceáilte ag cur bac ar an trácht/ar amharclíne na bpáistí

- Dromchla frithsciortha

 

Is féidir na líníochtaí i leith Scoil Bhríde a fheiceáil anseo

 

Is féidir léiriú ‘caint tríd’ den líníocht a fheiceáil anseo 

 

Bileog le híomhánna Eiliminti Molta