Spásanna Glasa Sláintiúla
 • Spásanna Glasa Sláintiúla

  Is Tionscnamh nua é Spásanna Glasa Sláintiúla a rinne an Roinn Caitheamh Aimsire agus Taitneamhachta in 2019 agus tar éis próiseas roghnóireachta tá sé ag obair anois le roinnt grúpaí pobail / cónaitheoirí sa chathair ar thionscadal a mheastar a mhairfidh cúig bliana.

  Is éard atá i gceist le Spásanna Glasa Folláine caighdeán na spásanna glasa sa chathair seo a fheabhsú leis na torthaí seo a leanas a bhaint amach: go mbeidh fonn ar dhaoine iad a úsáid, go gcuirfear ar ais an bhithéagsúlacht atá caillte, go dtacófar lenár bpailneoirí, go mbeidh tionchar chun maitheasa acu ar an athrú aeráide, go laghdófar dramhaíl agus an spleáchas atá againn ar bhreoslaí bunaithe ar charbón.

   

  Tá an Roinn anois ag dul i dteagmháil le grúpaí atá tiomanta cur chuige fadtéarmach a fhorbairt i leith a spásanna glasa féin, a bheadh ag teacht le spriocanna comhshaoil, athrú aeráide agus bithéagsúlachta, grúpaí ar mian leo:-

  Táimid tacaíocht, díograis, fios gnó theicniúil, acmhainní agus plandaí a thacaíonn le pailneoirí á gcur ar fáil againn. Táimid ag tnúth le gealltanais ó ghrúpaí áitiúla chun dul i mbun oibre inn chun prionsabail na bpleananna thuas a chur i bhfeidhm agus dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara go léir chun riachtanais an phobail a bhunú.  Tá an próiseas ar siúl anois agus táimid ag bualadh le grúpaí aonair.  Bhí orainn an próiseas seo a bhogadh ar líne mar gheall ar shrianta reatha Covid ach beimid amuigh ar an láithreán arís nuair a bheidh cead againn.

  Oibríonn agus tacaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe go dlúth le grúpaí áitiúla pobail lenár dtimpeallacht nádúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn. http://www.conservationvolunteers.ie & Conservation Volunteers Galway Facebook Page

   
  slódáil ár Conas Crann a Chur - treoir