Nuacht Tithíochta

Na Deontais um Chuimsiú Sóisialta 2023

 • Thu 1 Jun, 2023
 • Nuacht Tithíochta
Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar mhaoiniú do thionscadail agus do chláir um chuimsiú sóisialta sa Chathair. Soláthraíonn an Scéim seo tacaíocht airgeadais do ghrúpaí agus eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa Chathair, a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn agus a chabhraíonn le pobail a...

Seolann RIAI agus an tAcadamh Uirbeachais, i dteannta le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Reimagining the Irish City and Town

 • Wed 26 Apr, 2023
 • Nuacht Tithíochta
 Uirbithe cáiliúla atá ar thús cadhnaíochta sa domhan ag bailiú le chéile i nGaillimh chun dearadh agus pleanáil cathrach in Éirinn amach anseo a phlé

Glao ar Léirithe Spéise maidir le Soláthar Tithíochta Sóisialta agus Talún Forbartha

 • Thu 23 Mar, 2023
 • Nuacht Tithíochta
Tá clár caipitil uaillmhianach 5 bliana ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoin bPlean Gníomhaíochta Tithíocht do Chách. Mar chuid de raon réitigh tithíochta, tá an t-údarás tithíochta ag lorg léirithe spéise ó fhorbróirí príobháideacha, conraitheoirí foirgníochta agus...

Deontais d’Áiteanna Cónaithe Folmha ar Oscailt Anois i gCathair na Gaillimhe

 • Tue 6 Dec, 2022
 • Nuacht Tithíochta
Tá deontais €30,000 do réadmhaoin fholamh agus deontais €50,000 do réadmhaoin thréigthe ar fáil   (05.12.2022) Tá cuireadh á thabhairt ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe d’iarratais ar Dheontas Athchóirithe Réadmhaoine Foilmhe Croí Cónaithe. Tá €30,000 ar fáil do cheannaitheoirí tí le háit...

Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chathair na Gaillimhe 2022

 • Thu 8 Sep, 2022
 • Nuacht Tithíochta
Cad atá i gceist leis an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta? Beidh an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta ar siúl i gCathair na Gaillimhe ón 17ú go dtí an 23ú Deireadh Fomhar 2019. Déanfar ceiliúradh agus cuirfear eolas ar fáil le linn na Seachtaine um Chuimsiú Sóisialta ar iliomad tionscnamh a bhíonn ar...

MEASÚNÚ AR RIACHTANAIS TITHÍOCHTA 2022

 • Thu 25 Aug, 2022
 • Nuacht Tithíochta
De réir Alt 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus Alt 6 den Acht Tithíochta (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998, tá treoir faighte ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tabhairt faoi Mheasúnú ar Riachtanais Tithíochta i 2022.

Seoladh an Phlean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta 2022-2026

 • Thu 21 Jul, 2022
 • Nuacht Tithíochta
Breis is 2,400 teach sóisialta agus inacmhainne le seachadadh ar fud Cathrach na Gaillimhe. Sheol Comhairle Cathrach na Gaillimhe Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta uaillmhianach an tseachtain seo, ina ndéanfar 2,440 teach sóisialta agus inacmhainne a sheachadadh ar fud na cathrach sna cúig bliana amach romhainn. Tá cóip den phlean ar taispeáint ar...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe Forbairtí Cónaithe Neamhthosaithe a cheannach

 • Thu 25 Nov, 2021
 • Nuacht Tithíochta
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe réadmhaoin lándéanta neamhthógtha a cheannach in áiteanna oiriúnacha ar fud na cathrach. Táimid ag iarraidh ar thógálaithe tithe agus forbróirí tithíochta i gCathair na Gaillimhe smaoineamh ar thithe nó árasáin neamhthógtha a bhfuil cead pleanála faighte lena n-aghaidh, a...

Measúnú ar Riachtanais Tithíochta 2021

 • Thu 23 Sep, 2021
 • Nuacht Tithíochta
MEASÚNÚ AR RIACHTANAIS TITHÍOCHTA 2021     De réir Alt 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus Alt 6 den Acht Tithíochta (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998, tá treoir faighte ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta tabhairt faoi...

Tionscadal tithíochta modúlaigh de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus Iontabhas Peter McVerry curtha ar ghearrliosta do Ghradam Allianz Tithíochta Pobail 2021

 • Mon 6 Sep, 2021
 • Nuacht Tithíochta
Cuireadh Mol Teaghlaigh Modúlaigh An Taoibh Thiar i nGaillimh, an chéad cheann in Éirinn, ar ghearrliosta do Ghradam Allianz Tithíochta Pobail 2021 de chuid Chomhairle um Tithíocht Shóisialta na hÉireann. Den chéad uair freisin, bronnfar Gradam Rogha an Phobail 2021, ina dtugtar an deis do bhaill den phobal tacú le tionscadal ar dóigh leo go bhfuil aitheantas tuillte...

Scéim Rogha Tithíochta á Thabhairt isteach ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Mon 12 Apr, 2021
 • Nuacht Tithíochta
Thug Comhairle Cathrach na Gaillimhe isteach córas nua chun tithíocht shóisialta a leithdháileadh, ar a dtugtar an Scéim Rogha Tithíochta (SRT) ar an 7 Aibreán 2021.  Is córas bunaithe ar an ngréasán é inar féidir le hiarratasóirí tithíochta cáilithe spéis a chlárú in aonad tithíochta...

DRÉACHT-FHODHLÍTHE CHOMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE (RIALÚ CAPALL), 2021

 • Thu 25 Mar, 2021
 • Nuacht Tithíochta
Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe Fodhlíthe um Rialú Capall a dhéanamh de réir Ailt 13, 17, 39, 40, 46 agus 47 den Acht um Rialú Capall, 1996 (Uimh. 37 de 1996), agus le Cuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (Uimh. 37 de 2001) chun críche rialú capall a rialáil agus chun foráil a dhéanamh maidir...

LÉIRIÚ SPÉISE – CÓIRÍOCHT DO DHAOINE GAN DÍDEAN

 • Thu 25 Mar, 2021
 • Nuacht Tithíochta
Soláthraithe/Úinéirí Cóiríochta ar spéis leo cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine gan dídean. Tá Aonad do Dhaoine gan Dídean Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag beartú cóiríocht bhreise éigeandála a chur ar fáil do dhaoine aonair agus do lánúin atá gan dídean i gCathair na...

Meabhrúchán Deiridh: Measúnú Ar Riachtanais Tithíochta 2020

 • Tue 6 Oct, 2020
 • Nuacht Tithíochta
De réir Alt 21 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus Alt 6 d’Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998, tá treoir tugtha ag an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun Measúnú ar Riachtanais Tithíochta a chomhlíonadh do 2020. Tá an Chomhairle...

Measúnú Ar Riachtanais Tithíochta 2020

 • Thu 3 Sep, 2020
 • Nuacht Tithíochta
De réir Alt 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus Alt 6 den Acht Tithíochta (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998, tá treoir faighte ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ón Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil tabhairt faoi Mheasúnú ar Riachtanais Tithíochta i 2020. Beidh an Chomhairle ag...

Deiseanna RAS/Léasaithe do Thiarnaí Talún do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 29 Apr, 2020
 • Nuacht Tithíochta
Leis seo, tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh d’úinéirí réadmhaoin chónaithe léiriú suime dá réadmhaoin a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Is mian leis an gComhairle tithe agus árasáin a léasú in áiteanna a bhfuil riachtanas tithíochta iontu faoin Scéim Cóiríochta...

Oíche Faisnéise do stiúrthóirí deonacha Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí (“CBÚ”)

 • Thu 14 Nov, 2019
 • Nuacht Tithíochta
Tá oíche faisnéise do stiúrthóirí deonacha Cuideachtaí Bainistíochta Úinéirí (“CBÚ”) eagraithe ag Gníomhaireacht Tithíochta.

NA DEONTAIS UM CHUIMSIÚ SÓISIALTA 2019

 • Thu 9 May, 2019
 • Nuacht Tithíochta
Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ar mhaoiniú do thionscadail agus do chláir um chuimsiú sóisialta sa Chathair. Soláthraíonn an Scéim seo tacaíocht airgeadais do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí a chuireann Cuimsiú Sóisialta chun cinn sa Chathair. Tá deontais ar fáil...

Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998: Fógra faoin Dréacht-Chlár Cóiríochta don Lucht Siúil 2019-2024

 • Fri 12 Apr, 2019
 • Nuacht Tithíochta
De réir fhorálacha Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, tá Dréacht-Phlean Cóiríochta don Lucht Siúil don tréimhse 2019-2024 ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe.