Tuaslagóirí

 • Cad atá i dTreoir na dTuaslagóirí?

  Tá na rialacháin seo a leanas déanta le Treoir na dTuaslagóirí le hoibriú gnólachtaí a úsáideann tuaslagóirí nó ábhair ina bhfuil tuaslagóirí a rialú, tirimghlantóirí agus ath-bhailchríochnaitheoirí feithiclí den chuid is mó.

  Éilítear ar na gnólachtaí seo dul faoi chigireacht ag measúnóir faofa go rialta agus Deimhniú Comhlíontachta a bheith acu, atá eisithe ar feadh tréimhse seasta ag an údarás áitiúil ábhartha.

  I.R. Uimh. 564/2012 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Péinteanna, Veairnisí, Táirgí agus Gníomhaíochtaí Ath-bhailchríochnaithe Feithiclí) 2012, ar a dtugtar go coitianta "Rialacháin na bPéinteanna Deco"

  Glacann na Rialacháin seo ionad na Rialacháin um Phéinteanna Maisiúla (I.R. Uimh. 199 de 2007)

  I.R. Uimh. 565/2012 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Suiteálacha agus Gníomhaíochtaí a Úsáideann Tuaslagóirí Orgánacha) 2012, ar a dtugtar go coitianta "Rialacháin na dTuaslagóirí".

  Glacann na Rialacháin seo áit Rialacháin na dTuaslagóirí a bhí ann rompu (I.R. Uimh. 454 de 2002).

  Top...

 • Cad iad na gnólachtaí lena mbaineann na rialacháin seo?

  Baineann siad go príomha le Tirimghlantóirí agus le hAth-bhailchríochnaitheoirí Feithiclí.

  Top...

 • Cé a dhéanann an Measúnú?

  Féadfaidh oibritheoir suiteála ball ar bith de Phainéal cuí de Mheasúnóirí Faofa a roghnú le cigireacht a dhéanamh agus iad a fhostú go díreach leis an measúnú a dhéanamh. Is iad seo a leanas sonraí phainéal Measúnóirí Faofa an EPA:

  EnviroGuide Consulting - Fón: 01 2711896 - Gréasán: www.enviroguide.ie

  Déanfaidh an Measúnóir Faofa athbhreithniú ar an ngníomhaíocht agus scríobhfaidh sé/sí tuarascáil faoin leibhéal comhlíontachta leis na rialacháin. Luafar sa tuarascáil an bhfuil an tsuiteáil ag comhlíonadh na rialachán go ginearálta nó nach bhfuil, agus más cuí, molfar go n-eiseoidh an t-údarás áitiúil ábhartha Deimhniú Comhlíontachta.

  Top...

 • Conas a dhéantar iarratas ar Dheimhniú Comhlíontachta?

  Ní mór tuarascáil an mheasúnóra a chuir faoi bhráid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, chomh maith le foirm chlárúcháin chomhlánaithe (beidh sí seo curtha ar fáil don iarratasóir ag an Measúnóir Faofa leis an tuarascáil) agus táille €50 i leith athnuachana nó €70 i leith Deimhniú Comhlíontachta nua (lena n-áirítear cásanna ina ndeachaigh an seandeimhniú i léig).

  Ar bhonn na cáipéisíochta seo, déanfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe cinneadh maidir le Deimhniú Comhlíontachta a eisiúint don tsuiteáil.

  Top...

 • An cion é feidhmiú gan Deimhniú Comhlíontachta?

  Is coir é do shuiteáil tirimghlanta ar bith nó d'oibritheoir ath-bhailchríochnaithe feithiclí feidhmiú gan Deimhniú Comhlíontachta bailí, agus féadfar fíneálacha suas le €5,000 a ghearradh ar chiontú achomair sa Chúirt Dhúiche nó le fíneáil ar an láthair.

  Top...

 • An bhfuil liostaí ann de ghnólachtaí a bhfuil Deimhniú Comhlíontachta reatha acu?

  Féach ar na naisc cháipéisí thíos. Ní chiallaíonn sé mura bhfuil sonraí ghnólachta áirithe sna liostaí seo go huathoibríoch gur theip orthu cloí leis na rialacháin.

  Clár na dTirimghlantóirí faofa i gCathair na Gaillimhe

  Clár na nAth-bhailchríochnaitheoirí Feithiclí faofa i gCathair na Gaillimhe

  Top...

 • Cá bhfaighidh mé breis eolais faoi Rialacháin na dTuaslagóirí?

  Is féidir an nuacht is déanaí agus faisnéis a fháil ag an suíomh gréasáin seo a leanas www.solvents.ie

  Top...